w ,

Nowe przepisy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt wiąże się z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Zgodnie z unijnymi przepisami, program ten zostanie przedłużony na lata 2021–2022. Wprowadzono także usprawnienia dotyczące realizacji PROW 2014–2020 oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najważniejsze rozwiązania

 • Rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach PROW 20142020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji (operacje mogą być rozliczane do końca 2025  r. z uwagi na zasadę „N+3”).
 • Rolnicy będą mieli możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.
  – Po zmianie, w przypadku, gdy postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.– Rozwiązanie to będzie dobrowolne.
  – Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych postępowań (np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy).
  – Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.
 • Uproszczone zostaną procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych.
  – Do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcała ona właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w  tym zakresie.
 • W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020.
 • Instytuty badawcze, posiadające status państwowego instytutu badawczego, zostaną zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych.
 • W przepisach ustawy Prawo wodne uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kowalczyk: Bardzo trudna jest w Polsce sytuacja na rynku jabłek

„Panie jabłko trochę się świeci”… Kto proponuje w listopadzie jabłka z przechowalni?