w

Zmiany w przepisach dot. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

Informacja na temat zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 obowiązujących od kampanii naboru wniosków 2021 r.
MRiRW informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 435). Rozporządzenie można znaleźć pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/435.

Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją należą:

1. Określenie długości trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych od 2021 r. tj. w „okresie przejściowym”

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022, zwanego dalej „rozporządzeniem przejściowym”, dotyczącego zasad wdrażania m.in. działania M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w okresie przejściowym, Polska zaproponowała zmianę dokumentu PROW 2014-2020 w zakresie długości trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych od roku 2021 w zakresie wybranych pakietów działania.

W związku z powyższym, w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi nowe zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane  w okresie przejściowym, to jest od 2021 r. w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie i Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będą podejmowane na okres 2 lat.

Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podjęte przed 15 marca 2021 r. w ramach wszystkich pakietów Działania oraz zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym, to jest od 2021 r. w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone,  Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5.Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 są podejmowane na okres 5 lat.

2. Złagodzenie sankcji stosowanych w przypadku, gdy rolnik lub zarządca nie posiada wymaganego planu działalności rolnośrodowiskowej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli rolnik lub zarządca nie posiadał planu działalności rolnośrodowiskowej, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługiwała temu rolnikowi lub zarządcy w wysokości zmniejszonej o 40%. W przypadku, gdy rolnik lub zarządca realizował kilka zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, a nie posiadał planu działalności rolnośrodowiskowej w ramach jednego z nich, ww. sankcja miała zastosowanie do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
za wszystkie realizowane zobowiązania. W wyniku zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego sankcja 40% będzie miała zastosowanie do części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za to zobowiązanie, w ramach którego rolnik lub zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej.

3. Zrezygnowanie z udostępniania rolnikom lub zarządcom, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do danego gruntu, materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych.

Wprowadzenie zmiany, polegająca na  uchyleniu ust. 5 w § 22 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, będzie oznaczało zrezygnowanie z udostępniania rolnikom lub zarządcom, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do danego gruntu, materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych. Z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej są składane niemal wyłącznie w formie elektronicznej, brak jest uzasadnienia dla udostępniania materiałów graficznych w formie drukowanej. Materiał graficzny jest dostępny w elektronicznym formularzu wniosku wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Agencji.

Opisane powyżej zmiany będą miały zastosowanie od 15 marca 2021 r. tj. od kampanii naboru wniosków 2021 r.

źródło: www.cdr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach: Bioprodukty mikrobiologiczne nagrodzone

WAŻNE informacje dotyczące szkoleń „chemizacyjnych”!