w ,

Wymiana pokryć dachowych z azbestu z uwagami do projektu.

Już od 15 grudnia 2023 r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wnioski można będzie składać do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w trakcie konsultacji społecznych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił szereg uwag do projektu:

  • usprawnienie systemu informatycznego ARIMR,
  • dostosowanie przepisów rozporządzenia w taki sposób, aby pozytywnie były rozpatrywane wnioski w przypadku, kiedy właścicielem działki oraz budynku, który jest przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest jeden z małżonków, natomiast numer producenta posiada drugi małżonek,
  • wprowadzenie możliwości poprawiania wniosku i złożonych załączników do tego wniosku,
  • zabezpieczenie środków na odbiór eternitu z gospodarstw.

W  odpowiedzi sekretarz stanu Rafał Romanowski przekazał następujące informacje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) już od początku pierwszego naboru wniosków dokładało wszelkich starań, aby uniknąć problemów i rozwiązać te, które już wystąpiły. Podkreślenia wymaga fakt, że wsłuchując się w potrzeby rolników, przekazywane nie tylko bezpośrednio, ale również poprzez inne instytucje, organizacje społeczne i izby rolnicze, wprowadzaliśmy uproszczenia na każdym etapie ubiegania się o wsparcie.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem dla II naboru wniosków, który zaplanowany jest od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r., wprowadziliśmy kolejne, korzystne zmiany dla rolników, w tym m.in.:

  • umożliwiliśmy wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich,
  • zmniejszyliśmy liczbę załączników do wniosku,
  • wydłużyliśmy termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni,
  • wprowadziliśmy ponowne (bardziej precyzyjne) powiadomienia sms wysyłane do wnioskodawców, m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Zdajemy sobie również sprawę z przytoczonego w piśmie problemu związanego z powolnym działaniem lub problemami technicznymi Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który wystąpił w ostatnich dniach pierwszego naboru wniosków. Problem ten związany był bezpośrednio z ogromną ilością wniosków złożonych w ostatnich dniach naboru.

System w tym zakresie został usprawniony. Niemniej, ze względu na ewentualne uniknięcie spowolnienia systemu w ramach kolejnego naboru warto zachęcać rolników do składania wniosków już od pierwszego dnia naboru.

Odnosząc się do propozycji, aby o wsparcie mógł ubiegać się małżonek rolnika, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zwany dalej: numerem EP), ale nie jest współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane będzie pokrycie dachu, uprzejmie informuję, że kwestia ta była poddana szczegółowym analizom. W ich wyniku ustalono, że o dofinansowanie powinien starać się właściciel nieruchomości, biorąc pod uwagę specyficzny charakter inwestycji, który wpływa istotnie na zmianę wyglądu zewnętrznego budynków w gospodarstwie i oddziałuje na zdrowie mieszkańców.

Informuję jednocześnie, że szczegółowe zasady nadawania numeru EP w przypadku małżonków znajdują się na stronie internetowej ARiMR1. Wskazano tam m.in., że ubiegać się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego może osoba, której małżonek lub współposiadacz gospodarstwa rolnego ma już uprzednio nadany numer.

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia możliwości poprawiania wniosku i dołączania załączników uprzejmie informuję, że możliwość ta funkcjonowała już w pierwszym naborze wniosków. Wnioskodawca może dowolnie, w trybie roboczym, korygować wniosek i dołączać załączniki do momentu wysłania ich w systemie do ARiMR. Ponadto, w przypadku pojawienia się wątpliwości ARiMR w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub załączników, lub złożenia wyjaśnień. Umożliwia to wnioskodawcy poprawienie swojego wniosku już po jego złożeniu.

Ostatnią poruszoną w piśmie kwestią jest zabezpieczenie środków na odbiór eternitu z gospodarstw rolnych. Pragnę zapewnić, że MRiRW współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym zakresie.

W wyniku ustaleń podjętych przez MRiRW i NFOŚiGW rozszerzono zakres „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbesto dofinansowanie odbioru i utylizacji pokryć dachowych z azbestu2, które zostały zdemontowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Budżet na odbiór i utylizację tych pokryć dachowych wynosi do 200 mln zł na lata 2023-2027 i ma zapewnić zagospodarowanie ok. 330 tys. ton eternitu. Program NFOŚiGW jest komplementarny do wsparcia realizowanego przez MRiRW. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20214

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prawdziwie zimowy tydzień!  Mróz będzie się nasilać.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty tzw. ‘płynnościowe” oprocentowane dla kredytobiorców wynosi 2% w skali roku.