w ,

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty tzw. ‘płynnościowe” oprocentowane dla kredytobiorców wynosi 2% w skali roku.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 09 listopada 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 21 listopada 2023 r. przedstawiło informację na temat szeregu instrumentów wsparcia dla producentów rolnych, które z miały poprawić dochodowość prowadzonej produkcji czy też obniżyć koszty produkcji, w związku z destabilizacją na rynku rolnym spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiono:
1) pomoc dla producentów rolnych którzy sprzedali pszenicę, grykę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;
2) pomoc dla producentów rolnych, którzy sprzedali pszenicę lub grykę podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 lipca 2023 r.,
3) dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów,
4) pomoc dla producentów świń którzy do dnia 31 sierpnia 2023 r. zgłosił do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) oznakowanie świń urodzonych od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r. w gospodarstwie,
5) dofinansowanie zakupu od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiału siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
6) pomoc dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę,
7) pomoc dla producentów rolnych, którzy spełnili warunki przyznania pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz.U. poz. 762, 928 i 1320), i mimo tego nie otrzymali tej pomocy,
8) pomoc dla producentów rolnych, którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie,
9) pomoc dla producentów malin którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Ponadto w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchomiono pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Przewidziane zostało również udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r.
O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn, powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, oraz stawki pomocy.

Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Planuje się uruchomienie powyższej pomocy w 2024 r.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty tzw. ‘płynnościowe” oprocentowane dla kredytobiorców wynosi 2% w skali roku. Dopłaty do powyższych kredytów będą stosowane przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału do 2 lat od dnia udzielania kredytu.

Kwota kredytów bankowych objętych pomocą udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:
1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100
ha użytków rolnych;

3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej.
Kredyty te mogą być udzielane do 31 grudnia 2023 r. Limit akcji kredytowej dla tych kredytów zaplanowano na poziomie 10 mld zł, dotychczas banki udzieliły kredyty 59,6 tys. producentów rolnych na kwotę blisko 7,5 mld zł.

Pismo KRIR >>>

Odp. MRiRW >>>

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wymiana pokryć dachowych z azbestu z uwagami do projektu.

Zwrot za paliwo jest niewystarczający. Wniosek o zwiększenie stawki zwrotu do 2 złotych!