w ,

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich od 1 kwietnia br. rusza nabór wniosków

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

– W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to kolejny, piąty już rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności.

– Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół – dodał wicepremier.

Na co można przeznaczyć środki

– Ostatnie lata pokazały, że nowa ustawa o działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła nie tylko na powstanie nowych kół, ale także na wzmocnienie kół, które niejednokrotnie działają od kilkudziesięciu, nawet ponad 100 lat – powiedziała sekretarz stanu Anna Gembicka.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

 • -prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • -prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • -wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • -inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • -upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • -reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • -rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wiceminister przedstawiła również skalę wsparcia kół ze środków publicznych.

Podkreśliła przy tym, że pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w  roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 roku. Wartość przyznanej pomocy w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

 • 2018 r. – 16 311 000 zł
 • 2019 r. – 29 697 000 zł
 • 2020 r. – 32 871 000 zł
 • 2021 r. – 55 870 000 zł

Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) Kołom Gospodyń Wiejskich wypłacono ponad 134 mln zł.

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

 • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
 • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
 • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Zasady przyjmowania wniosków

– Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie możliwości daje kołom ustawa z 2018 roku

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 z późn. zm.) weszła w życie 29 listopada 2018 roku, gwarantując przede wszystkim:

 • -uzyskanie osobowości prawnej,
 • -możliwość otrzymania pomocy finansowej raz w roku kalendarzowym,
 • -zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT,
 • -możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK),
 • -możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • -możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji,
 • -brak konieczności posiadania kasy fiskalnej,
 • -opieka Pełnomocnika ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Program Mój Prąd 4.0 – dla kogo?

Egipscy konsumenci doceniają walory jakościowe i smakowe polskich jabłek