w

Wniosek w sprawie nierównego traktowania rolników w przepisach o tarczy antykryzysowej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 27 maja 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, w związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników z całego kraju, dotyczącymi nierównego traktowania tej grupy zawodowej w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

Rolnicy, w zależności od interpretacji stosowanej przez różne organy administracji, w niektórych przypadkach traktowani są tak jak przedsiębiorcy, w innych zaś odmawia im się takiego statusu.

Przykładowo, rolnikom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ww. ustawy, właściwe organy odmawiają jej przyznania, z uwagi na okoliczność, że do rolników takich nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Tymczasem wielu rolników zatrudnia pracowników i odprowadza za nich składki do ZUS (obok składek do KRUS opłacanych za siebie). Co więcej, na mocy ustawy — Prawo przedsiębiorców, rolnicy nie zostali pozbawieni statusu przedsiębiorców. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ale nie oznacza to, że rolnicy nie są przedsiębiorcami, a wykonywana przez nich działalność — nie jest działalnością gospodarczą. Wprost przeciwnie, rolnicy są przedsiębiorcami, nie stosuje się jednak do nich Prawa przedsiębiorców (w szczególności nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Pomimo to, właściwe organy odmawiają rolnikom przyznawania pomocy, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, a która jest przyznawana innym przedsiębiorcom.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pana Premiera o dokonanie zmian wprowadzonych przepisów, w taki sposób, by pomoc mogła być przyznawana także rolnikom, zwłaszcza takim, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy, zatrudniając pracowników. Taka pomoc jest tym bardziej niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19, borykają się także z problemem suszy, negatywnie wpływającym na uprawy rolne.

W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Premiera o podjęcie działań legislacyjnych w powyższej sprawie.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przerzedzanie chemiczne zawiązków 10–16 mm

W maju 90% Polaków jadło jabłka!