w

Zmiany związane z szacowaniem szkód i udzielaniem pomocy

9 czerwca 2020 weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozporządzenie określa m.in. procedury związane z szacowaniem szkód i udzielaniem rolnikom pomocy państwa.

Najważniejsze zmiany:

  • W przypadku suszy pomoc jest udzielana, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody.
  • Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), opatrzonego, w celu potwierdzenia wystąpienia u producenta rolnego szkód powstałych w wyniku suszy, podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego, albo dołączenie uwierzytelnionego przez producenta rolnego wydruku tego protokołu.
  • Wniosek o oszacowanie szkód suszowych składa się za pomocą aplikacji publicznej. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.
  • Protokół jest generowany automatycznie za pomocą publicznej aplikacji, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w ust. 1, po uprzednim złożeniu przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie tych szkód.
  • Oprocentowanie kredytu na wznowienie produkcji wynosi 0,5%, jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.
  • Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony za pomocą publicznej aplikacji. Wniosek ten producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.

Skutki pozostałych klęsk szacowane są w dotychczasowy sposób, czyli przez komisje.

Aplikacja obsługująca wnioski suszowe jest dostępna od kilku dni pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth

Niestety, jak dotąd nie upubliczniono instrukcji posługiwania się aplikacją. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zaktualizowało też „Wytycznych dla komisji …” a na internetowej stronie ARiMR pod ikoną „Susza – pomoc klęskowa” znajdują się informacje dotyczące roku ubiegłego.

Akualne informacje nt. szacowania szkód publikowane są na internetowej stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2020.

źródło: WIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sezon na truskawki dobiega końca przez pogodę

Ceny porzeczki na Broniszach 06.07.2020r.