w

Modernizacja gospodarstw rolnych – ruszył nabór wniosków!

5 czerwca 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych obszar D, finansowany w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar D związany jest z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Nabór wniosków potrwa do 5 lipca 2023 roku.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym również osoby wspólnie wnioskującej, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha o wielkości ekonomicznej nie niższej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej musi być prowadzona w celach zarobkowych.

W ramach dofinansowania podmiot ubiegający się o wsparcie może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie w tym ich wyposażenie. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wykorzystali dostępnego limitu.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów. Wysokość wsparcia to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujących, poziom dofinansowania wzrośnie do 60% Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł.

Limit pomocy z obszaru D nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów nawadniania w gospodarstwie oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Ważną kwestią jest to, że inwestycje, które będą trwale związane z gruntem nie mogą być realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące.

O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Punkty będzie można uzyskać między innymi za takie kryteria jak inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w regionalnych oddziałach ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, jednak w przypadku wniosków złożonych przez osoby wspólnie wnioskujące należy złożyć je w oddziale regionalnym odpowiednim ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszary-a—d

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowość! Premiera opryskiwacza sadowniczego z odwróconym ciągiem i rozwadniaczem – Krukowiak TAJFUN!

Cena skupu truskawek jest poniżej wszelkich kosztów. Uprawa truskawek staje się w Polsce nieopłacalna.