w ,

Kredyt z gwarancją i dopłatą do odsetek – kto może skorzystać z gwarancji?

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) Plus jest finansowany z PS WPR 2023-2027 i jest kontynuacją Funduszu Gwaracji Rolnych z PROW 2014-2020. Głównym zadaniem funduszu jest wsparcie gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego oraz (jako nowość) przedsiębiorstw świadczących usługi na rolnictwa i leśnictwa w dostępie do kredytów poprzez udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie spłaty. Obok gwarancji można uzyskać dotację na spłatę odsetek.

Podstawowe warunki gwarancji

Gwarancją obejmowane są kredyty obrotowe lub inwestycyjne udzielane przez banki kredytujące, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy w tym zakresie. Gwarancja Agromax charakteryzuje się parametrami:

 1. Zakres gwarancji: do 80 proc. kwoty kapitału kredytu
 2. Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (dla kredytu inwestycyjnego)
 3. Maksymalny okres gwarancji: 51 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 183 miesiące (kredyt inwestycyjny)

Opłata prowizyjna: brak

Pozostałe parametry gwarancji

 • typ zabezpieczanego kredytu: inwestycyjny lub obrotowy nieodnawialny powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax,
 • kredytobiorca: rolnik (w tym RHD i MOL), mikro-, mały lub średni przedsiębiorca z sektora przetwarzania produktów rolnych,
 • zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco,
 • rodzaj pomocy publicznej: pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Środki z kredytu objętego gwarancją, powinny być wypłacone Kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, tj. 31.12.2029 r.

Korzyści

 • zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem – brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją,
 • korzystniejsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym (transfer korzyści),
 • brak kosztu zabezpieczenia kredytu,
 • zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez możliwość otrzymania dotacji na spłatę odsetek od kredytu,
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu tj. banku kredytującym.

Kto może skorzystać z gwarancji?

Z gwarancji może korzystać m.in. :

 • rolnik oraz „młody rolnik” (ma nie więcej niż 40 lat),
 • rolnik, który prowadzi niezarejestrowaną działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) lub produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) w zakresie przetwarzania lub zbywania przetworzonych produktów rolnych,
 • mikroprzedsiębiorca prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych (w tym przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie MOL), który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, posiadający gospodarstwo rolne i wykorzystujący własne produkty rolne do przetwarzania,
 • przetwórca, tj. przedsiębiorca MŚP, który prowadzi zarejestrowaną działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych,
 • przedsiębiorca MŚP, który wprowadza do obrotu produkty rolne – wyłącznie w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników takich jak: grupy producentów rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje międzybranżowe.

O Funduszu

 • Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji Agromax wraz z dotacjami na spłatę ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych Plus (FGR PLUS), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego
 • Wartość projektu obejmuje: 281 mln zł jako alokacja na gwarancje i 136,5 mln zł jako alokacja na dotacje na spłatę odsetek.
 • W efekcie przyjętego mnożnika tzw. dźwigni finansowej, środki z tego Funduszu umożliwiają udzielenie ok. 1,405 mld zł gwarancji, które przy zastosowaniu maksymalnego poziomu gwarancji (80 proc.) mogą zabezpieczyć spłatę kredytów o wartości ok. 1,75 mld zł.
 • Gwarancje i dotacje na spłatę odsetek udzielane są w zakresie 4 interwencji wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. tj.:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (interwencja nr I 10.1.2. PS WPR) – przykłady inwestycji:

 • zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia rolniczego.
 • zakup i montaż instalacji służącej produkcji energii z e źródeł odnawialnych na użytek gospodarstwa
 • budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli.
 • zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych
 • zakup zwierząt gospodarskich, roślin
 • budowa ujęć wody, w tym studni, zbiorników
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej
 • zakup nowoczesnych (w tym cyfrowych) technologii lub innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
 • zakup maszyn, urządzeń służących do przechowalnictwa, suszenia magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży
 • zakup gruntów )do 10 % wartości kredytu, a w przypadku młodego rolnika do 100 % wartości kredytu

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie (interwencja nr I 10.6.2. PS WPR)przykład inwestycji:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa budynków/pomieszczeń służących do prowadzenia działalności przetwórczej, magazynowania, wprowadzenia do obrotu produktów rolnych
 • zakup maszyn lub urządzeń związanych z przetwórstwem, magazynowaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • koszty w zakresie wprowadzania do obrotu produktów ponoszone przez grupy producentów rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje międzybranżowe

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – poza gospodarstwem (interwencja nr I 10.7.2. PS WPR) – przykład inwestycji:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa budynków/pomieszczeń służących do prowadzenia działalności przetwórczej, magazynowania
 • zakup maszyn lub urządzeń związanych z przetwórstwem, magazynowaniem
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • koszty w zakresie wprowadzania do obrotu produktów ponoszone przez grupy producentów rolnych i ich związki, spółdzielnie, spółdzielnie rolników, organizacje producentów i ich zrzeszenia, organizacje międzybranżowe
 • wytwarzanie gotowych pasz wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (bez -GMO) w oparciu o rośliny białkowe
 • przetwarzanie odpadów żywności i produktów ubocznych przetwórstwa na biokomponenty

Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa (nabór wniosków w późniejszym terminie)przykład inwestycji:

 • zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług rolniczych i leśnych lub na rzecz utrzymania urządzeń wodnych
 • zakup sprzętu komputerowego i technologii cyfrowych niezbędnych do świadczenia usług rolniczych lub leśnych
 • zakup ciągnika rolniczego i leśnego w celu świadczenia usług związanych z rolnictwem lub w zakresie świadczenia usług leśnych

Dotacja na spłatę odsetek

 • Dotacja na spłatę odsetek polega na pokryciu przez BGK części lub całości odsetek od kredytu naliczanych przez bank kredytujący za dany okres odsetkowy.
 • Dotacja stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych.
 • Wysokości kwoty dotacji na spłatę odsetek odpowiada wartości pomocy publicznej Pomoc ta jest kumulowana z pomocą udzieloną w formie gwarancji spłaty kredytu.
 • Maksymalna kwota dotacji to 4 proc. lub 8 proc. kwoty kredytu za każdy 12-sto miesięczny okres kredytu i nie może przekroczyć wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • Dotacja obejmuje maksymalnie okres 24 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją z FGR Plus.

Główne warunki otrzymania dotacji:

 • złożenie wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu i dotacji na spłatę odsetek w banku kredytującym,
 • objęcie kredytu gwarancją FGR Plus w wysokości min. 60 proc. (wskaźnik powinien być utrzymany co najmniej w całym okresie kredytowania),
 • spełnianie warunków dla otrzymania pomocy publicznej, w szczególności:
  • brak przekroczenia poziomu intensywności pomocy publicznej,
  • brak wykluczenia z otrzymania pomocy publicznej,
 • dokonywanie spłaty w pełnej wysokości raty kapitału i naliczonej przez bank kredytujący kwoty odsetek w części niepokrytej dotacją na spłatę odsetek
  w terminach ustalonych w umowie kredytu (dopuszczalne jest opóźnienie w spłacie nie przekraczające 7 dni kalendarzowych).

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji zależy od typu Kredytobiorcy i celu inwestycji tj.

 • 50 proc. kwoty raty odsetkowej i jednocześnie nie może przekroczyć 4 proc. kwoty udzielonego kredytu za każdy 12 miesięczny okres kredytu w przypadku:
  • rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, którego wielkość ekonomiczna wynosi poniżej 25 tys. euro,
  • rolnika, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest większa niż 25 tys. euro, a inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu,
  • jeżeli inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu lub realizacji celów Strategii „Od pola do stołu”,
 • 100 proc. kwoty raty odsetkowej i nie może przekroczyć 8 proc kwoty udzielonego kredytu za każdy 12 miesięczny okres kredytu, w przypadku jeśli:
  • kredytobiorcą jest młody rolnik, albo
  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 25 tys. euro, a inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

Lista banków

Aby skorzystać z gwarancji i dopłaty:

 • przedsiębiorca składa w banku kredytującym Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu i dotacji na spłatę odsetek wraz z „Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach PS WPR na lata 2023-2027” jako załącznikiem do Wniosku.

Decyzję o udzieleniu gwarancji (zabezpieczeniu kredytu gwarancją BGK) i udzieleniu dotacji na spłatę odsetek kredytu podejmuje Bank Kredytujący, który posiada z BGK podpisaną umowę w tym zakresie.

Lista banków, które podpisały umowy z BGK*:

 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 2. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 3. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 5. mBank S.A.
 6. SGB-Bank S.A.

* Termin udostępnienia gwarancji dla przedsiębiorców zależy od decyzji banku kredytującego

Wojciech Łabętowicz

Źródło: MRiRW, BGK, AGROMAX

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-wsparcia-w-formie-instrumentow-finansowych-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027

UDOSTĘPNIJ

Uwaga pszczelarze! Możliwość bezpłatnego przebadania próbek miodu

Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich