Ile wsparcia finansowego otrzymała Polska od ARiMR?

Prawie ćwierć wieku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera polskich rolników i mieszkańców terenów wiejskich. Przez lata swojej działalności przekazała im blisko 310 mld zł z funduszy krajowych i unijnych. Dzięki tym środkom nastąpiły cywilizacyjne zmiany na polskiej wsi, zmodernizowano tysiące gospodarstw, rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze stały się istotną gałęzią naszej gospodarki i podstawą krajowego eksportu. A co najważniejsze poprawiła się jakość życia na wsi.

Agencja powstała w 1994 r., by wspierać, zainicjowany przemianami ustrojowymi w naszym kraju, proces zmian w polskim rolnictwie i na terenach wiejskich. Na początku jej zadaniem była pomoc rolnikom w wydobyciu się z pułapki zadłużenia w bankach. Agencja dopłacała wtedy rolnikom i przedsiębiorcom do spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Ta for- ma pomocy oferowana jest do dziś i podobnie, jak w latach 90., środki na to pochodzą z budżetu krajowego. Obecnie pomoc ze środków krajowych udzielana jest także w formie m.in. poręczeń i gwarancji, dofinansowania kosztów ponoszonych przez rolników na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, jednorazowej pomocy finansowej w związku z występowaniem nie- korzystnych zjawisk atmosferycznych, np. suszy, powodzi, czy przymrozków, rekompensat dla producentów trzody chlewnej z terenów dotkniętych afrykańskim pomorem świń czy refundacji części kosztów poniesionych na wydatki związane z bioasekuracją. Do 1 października 2018 r. Agencja przekazała rolni- kom z budżetu krajowego łącznie ponad 22,7 mld zł.

Od 2002 r. ARiMR zaczęła pomagać finansowo polskim gospodarstwom rolnym w dostosowaniu się przez nie do standardów i procedur obowiązujących na unijnym rynku, realizując przedakcesyjny program SAPARD z budżetem 4,5 mld zł, współfinansowanym przez Unię Europejską. Aby móc realizować ten program, ARiMR musiała otrzymać status akredytowanej agencji płatniczej. W ten sposób stała się pierwszą instytucją w Polsce, działającą w oparciu o procedury obowiązujące w Unii. Od tego momentu środki, wypłacane przez Agencję, zaczęły odgrywać kluczową rolę w przyspieszaniu procesu modernizacji rolnictwa i podnoszeniu poziomu życia na wsi.

Wstąpienie do Unii Europejskiej w maju 2004 r. i tym samym objęcie polskiego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), otworzyło w historii naszej wsi nowy roz- dział. W 2004 r. ARiMR po raz pierwszy wypłaciła polskim rolnikom płatności bezpośrednie. Od tego czasu o takie dopłaty co roku ubiega się 1,3 mln rolników. Przez te wszystkie lata Agencja przekazała im łącznie ponad 162,5 mld zł. System dopłat zapewnia stabilność ekonomiczną w sektorze rolnictwa, obniża koszty prowadzenia gospodarstw i pozwala na utrzymywanie cen żywności na relatywnie niewysokim poziomie. Bez dopłat załamałyby się budżety domowe wielu rolniczych rodzin.

W 2015 r. rolnicy otrzymali od ARiMR po raz pierwszy zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. 70-proc. zaliczki są znaczącym wsparciem w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj rolnicy zaopatrują swoje gospodarstwa w nawozy, środki ochrony roślin i zakupują sprzęt rolniczy. W bieżącym roku, po wielkiej suszy, która spustoszyła szereg upraw, popra- wiają płynność finansową gospodarstw, powstrzymują proces ich upadku.

Wielkim, prorozwojowym impulsem dla polskiej wsi i rolnictwa stała się możliwość korzystania z unijnych środków, prze- znaczonych na inwestycje na obszarach wiejskich. Z trzech, realizowanych przez ARiMR programów: PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, wypłaconych zostało do października 2018 r. w sumie ponad 99 mld zł. Polscy rolni- cy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich zrobili z tych pieniędzy dobry użytek. Rolnictwo stało się siłą napędową gospodarki i podstawą eksportu.

Dzięki inwestycjom, współfinansowanym przez Agencję, zmodernizowano tysiące gospodarstw, wyposażono je w nowoczesne maszyny i urządzenia, postawiono nowe budynki gospodarskie, powstały grupy producentów rolnych, z powodzeniem konkurujące na zagranicznych rynkach

i co szczególnie istotne – dorobiliśmy się firm przetwórstwa żywności, zaliczanych do najnowocześniejszych na świecie. To wszystko sprawiło, że wartość eksportu polskich produk- tów rolno spożywczych wzrosła od 2004 r. aż pięciokrotnie, a Polska stała się jednym z najważniejszych producentów żywności w Europie.

Pieniądze z PROW pozwoliły również m.in. na utworzenie tysięcy miejsc pracy poza rolnictwem, rozwój usług we wsiach i miasteczkach, wzrost przedsiębiorczości ich mieszkańców.

Z przekazanych przez Agencję funduszy powstały na terenach wiejskich tysiące kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, setki oczyszczalni ścieków, systemy segregacji odpadów, zakłady wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, setki placów zabaw, odnowiono centra wielu miejscowości, wybudowano bądź zmodernizowano wiele świetlic wiejskich i domów kultury. Zrealizowano również przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne. Dzięki tym wszystkim inwestycjom polska wieś stała się bardziej wygodnym i atrakcyjnym miejscem do życia.

Ale ARiMR to nie tylko dystrybucja krajowych i unijnych środków na tereny wiejskie. To również akcje społeczne na rzecz lokalnych społeczności. W ramach kampanii „Bezpieczeństwo dzieci na drogach wiejskich” Agencja przekazała przez ponad pięć lat tysiące kamizelek odblaskowych uczniom wiejskich szkół. Wsparcie otrzymują również Ochotnicze Straże Pożarne. Wiele zastępów strażaków ARiMR wyposażyła w medyczne torby ratunkowe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma także udział w procesie cyfryzacji polskiej wsi. Według ubiegłoroczne- go raportu GUS„Społeczeństwo informacyjne w Polsce”, dostęp do internetu ma na terenach wiejskich 78,6 proc. gospodarstw domowych. Podobny procent z nich posiada komputer. By był on częściej, niż do tej pory, wykorzystywany jako narzędzie pracy rolnika, pozwalające mu sprawniej i nowocześniej zarządzać gospodarstwem, ale także i własnym czasem, potrzebne są specjalistyczne programy informatyczne, przygotowane z myślą o tej grupie zawodowej. W tę strategię wpisała się ARiMR, realizując w 2018 r. dwa projekty informatyczne: eWniosekPlus oraz portal IRZplus. Te elektroniczne narzędzia są po pierwsze pomocne rolnikom w załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa, a po drugie poszerzają ich umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

źródło: Biuro prasowe/ ARiMR page15image3762576

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.