w

Doposaż gospodarstwo – skorzystaj ze wsparcia na inwestycje w celu ochrony wód

Do 26 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Pomoc jest przeznaczona na doposażenie gospodarstw w odpowiednie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek (w przypadku  młodych rolników) oraz zakup sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek jak również na zakup nowych maszyn
i urządzeń do doglebowej aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jak pozbyć się pędraków z gleby? 

Korzystne zmiany w przepisach „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”