w

Czy rolnicy, którzy zatrudniają pracowników do prac polowych są zwolnieni z obowiązku opłacania za nich składek do KRUS.?

Mirosław Maliszewski zwrócił się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem poselskim, czy rolnicy, którzy zatrudniają pracowników do prac polowych są zwolnieni z obowiązku opłacania za nich składek do KRUS. 

Treść zapytania:
W Polsce do prac sezonowych, w tym do szeroko pojętego rolnictwa, zatrudnia się cudzoziemców, głównie pracowników z Ukrainy. W nowelizacji przepisów umożliwiających ich legalną pracę i pobyt (2018 r.), wprowadzono możliwość zatrudniania pracowników do prac polowych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Warunkiem niezbędnym przy tego rodzaju umowie jest ich ubezpieczenie oraz opłacanie za nich składek w KRUS-ie. Wielu rolników, którzy zatrudniają pracowników skorzystało z tej formy zatrudnienia, głównie z powodu dużo niższych kosztów ubezpieczeń za pracowników.
Tymczasem, w przygotowanym przez Pana resort dokumencie, „Tarcza Antykryzysowa – Rolnictwo – nowelizacja ustawy o COVID 19 co przynosi rolnikom?”, kierowanym do rolników wraz z rachunkiem za ubezpieczenie w KRUS, w punkcie dotyczącym wsparcia dla rolników zatrudniających pracowników wyraźnie jest zaznaczone, „Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników do 30 czerwca 2020 r.”.
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

 Czy rolnicy zatrudniający pracowników sezonowych są zwolnieni z obowiązku opłacania składek do KRUS do 30 czerwca br., czy tylko Ci, którzy opłacają za swoich pracowników ZUS?

W odpowiedzi na zapytanie nr 826 Pana posla Miroslawa Maliszewskiego, w sprawie oplacania skladek KRUS za pracowników sezonowych, przedstawiam nastepujące informacje.

Zgodnie z art. 3lz ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakainych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r, poz. 374 z póznzm.), osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolników (Dz. U. 2020 r., poz. 174). zwalnia się z oplacania skladek na to ubezpieczenie za drugi kwartal 2020 r.

Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartal 2020 r. oplaca budzet pańistwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwolnienie z oplacania sktadek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartal 2020 r. dotyczy rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym podlegajacych temu ubezpieczeniu na wniosek i tych, za których skladka ta jest nalezna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej dzialalności gospodarczej lub z tytulu współpracy przy prowadzeniu tej dzialalności. Zwolnienie z oplacania skladek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. jest ustawowe, oznacza to, te przysługuje ono bez konieczności składania wniosków w tej sprawie. Powyższe podyktowane jest odciążeniem, przynajmniej w części, rolników z tych opłat w obliczu sytuacji epidemii i stagnacji w zakresie gospodarczym. Wprowadzone przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania skladki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe i macierzyńiskie, – zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich oplacania). Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na dwa powyższe ubezpieczenia nie jest w chwili obecnej rozważane. Rolnicy, w których gospodarstwach pracownik sezonowy świadczy pomoc jako pomocnik rolnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2020 r., poz. 174), opłaca za pomocnika rolnika do KRUS składkę zdrowotną i wypadkowa, chorobową i macierzyńską.

W związku z powyższym, w świetle ww. przepisów rolnik nie jest zwolniony z ich opłacania do KRUS.

źródło:

 

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bracia Sadownicy: 20 maja Światowy Dzień Pszczół

Minister Rolnictwa: Miejsce pszczół jest zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach