w ,

Znamy stawki pomocy suszowej za rok 2021

Zgodnie projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

  1. a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, lub
  2. b) suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 5% plonu

i stawki pomocy.

W projekcie proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

W projekcie także zaproponowano zapisy  producent rolny składając wniosek o udzielenie pomocy może wnioskować o pomoc dla danej powierzchni upraw rolnych zarówno z tytułu szkód powstałych w wyniku suszy jak również z tytułu pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jednocześnie doprecyzowano, że w przypadku gdym producent rolny wnioskuje o udzielenie do danej powierzchni pomocy z uwzględnieniem więcej niż jednej stawki, do obliczenia pomocy przyjmuje się wyższą ze stawek.

Uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji nr 702/2014 wysokość pomocy

będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

  1. a) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk,
  2. b) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W projektowanym rozporządzeniu uwzględniono ilość pomocy w zależności od rozmiaru szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oraz w przypadku braku ubezpieczenia upraw od jednego ryzyk obniżenie pomocy o 50%.

 

Zapisy projektu przewidują, że będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek złożony od 16 maja do 30 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek będzie zawierał niezbędne dane identyfikacyjne producenta rolnego. Do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć:

  • – kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
  • – protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;
  • – kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;
  • – oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Marta Ceglarek
źródło: http://wir.org.pl/asp/znamy-stawki-pomocy-suszowej-za-rok-2021,1,artykul,1,2511
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ministrowie rolnictwa Polski i Słowacji dyskutowali na temat wzmocnienia współpracy

Spożywczy gigant na starcie