w ,

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku: co to oznacza?

Rząd chce zwiększyć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku do 106,78%. Oznacza to, że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o co najmniej 6,78%. Jest to odpowiedź na rosnącą inflację i spadek siły nabywczej pieniądza.

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji to mechanizm, który służy do corocznej regulacji wysokości emerytur i rent. Jest on oparty na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, do którego dodaje się co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Jak przebiega waloryzacja?

Waloryzacja emerytur i rent jest przeprowadzana raz w roku, od 1 marca. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe zostaną automatycznie podwyższone o procentową wartość waloryzacji.

Co obejmuje waloryzacja?

Oprócz emerytur i rent, waloryzacji podlegają również inne świadczenia wypłacane przez ZUS, takie jak:

  • dodatki (np. pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych),
  • zasiłki (np. przedemerytalne),
  • świadczenia i zasiłki socjalne.

Ile wyniesie waloryzacja w 2025 roku?

Szacuje się, że w wyniku waloryzacji w 2025 roku:

  • minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1426,28 zł brutto,
  • renta socjalna wzrośnie do 1901,71 zł brutto,
  • kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) wzrośnie do 2583,36 zł.
UDOSTĘPNIJ

Propozycja Komisji Europejskiej: Mniej biurokracji w rolnictwie

Ceny malin na rynkach hurtowych w Polsce (17 czerwca 2024)