w ,

UWAGA! Zaproszenie dla cudzoziemca – NOWY FORMULARZ !!!

Od 24 lutego br. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2347).

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego  cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu w Polsce (w tym zakwaterowania i wyżywienia) oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający.

Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten może zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca należy wystąpić do wojewody z odpowiednim wnioskiem.

> POBIERZ Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń <

Kto może wystawić zaproszenie

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób wystawia się zaproszenie

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca zapraszający powinien wystąpić z wnioskiem  o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.  Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Zapraszający powinien wypełnić formularz wniosku osobiście. Wniosek może zostać wysłany pocztą lub złożony za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Zapraszający może być reprezentowany przez pełnomocnika podczas całego postępowania. W przypadku odbioru zaproszenia przez pełnomocnika wymagane jest  pełnomocnictwem szczególne do dokonania tej czynności.

W postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń stroną  postępowania jest wyłącznie zapraszający.

Gdzie należy złożyć wniosek

Organem właściwym do wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Wymagane dokumenty

Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np.     zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, w przypadku zapraszającego będącego osobą fizyczną – umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanej emerytury lub renty, zaświadczenie urzędu gminy wskazujące wysokość rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt własności, umowa najmu, rezerwacja w hotelu.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ponadto, w przypadku potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania zapraszający może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku

Wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca:

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości  co najmniej :

 • 515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca ;
 • 200 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego.

Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada wymaganych środków finansowych na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje wymaganymi środkami w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszający powinien dodatkowo posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

 • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
 • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt 1;
 • 2 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Opłaty  związane z wystawieniem zaproszenia:

Opłata skarbowa za dokonanie  wpisu zaproszenia – 27 zł
Opłata skarbowa  za złożenie pełnomocnictwa- 17 zł

Źródło: https://udsc.gov.pl/zaproszenie-dla-cudzoziemca-nowy-formularz/

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gdzie zgłosić INTEGROWANĄ PRODUKCJE ROLNĄ?

Uciekasz z miasta na wieś? Szanuj prace rolników! Hałas maszyn i przykry zapach to smak życia na wsi.