w ,

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych – obowiązek właściciela gruntu

Wójt Gminy Jasieniec apeluje do mieszkańców o podjęcie działań i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów, rowów melioracyjnych, drenaży zlokalizowanych na własnych nieruchomościach i gruntach rolnych.

Właściciele gruntów powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

  • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
  • usuwanie wszelkich zatamowań,
  • naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.

Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Zgodnie z art. 205 w/w ustawy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

W myśl art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa
w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Apelujemy  do mieszkańców o podjęcie odpowiednich działań i czynności, które doprowadzą do właściwego stanu technicznego przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie naszej  gminy

Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtapianiami, a tym samym wyeliminuje możliwość powstawania szkód w zabudowanych posesjach i uprawach rolnych.

jasieniec.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Polski Nowy Ład – nowy system podatkowy

Jak powinna być kara dla sadownika pryskającego w południe? 5 tyś. złotych to mało?!