w

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa rozpoczął możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może być przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych, związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczkobiorcami mogą być rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300 ha.

Jaka jest wysokość pożyczki?

Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 000,00 zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wsparcie?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest: złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, posiadanie zdolności kredytowej oraz płynności finansowej, wniesienie stosownego zabezpieczenia jak również wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki. Należy pamiętać, że oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat), na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat.

Kiedy pożyczka może zostać nieprzyznana?

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy np. wcześniej zaciągniętych innych kredytów czy pożyczek, jak również na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.

Kontakt z autorem: a.poznanski@wir.org.pl

Aleksander Poznański

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Przedłużeniu terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Czy znowu grozi susza ?