Podwyżki prądu dla sadowników? WYJAŚNIAMY WSZYSTKO!!!

Do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego należy złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Złożone oświadczenie będzie podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Tak wynika z obowiązującej od 29 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210), która reguluje sposób ustalania ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2019 r.

Kogo to dotyczy?

Odbiorcy końcowi energii elektrycznej będący:

 • mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami,
 • szpitalami,
 • jednostkami sektora finansów publicznych,
 • innymi, niż określone wyżej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

obowiązani są złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej, oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego; z obowiązku złożenia oświadczenia wyłączeni zostali odbiorcy końcowi, jakim są odbiorcy z grupy taryfowej G, tj. gospodarstwa domowe.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej do 27 lipca- Czy sadownicy również powinni je składać?
W związku z powyższym Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministerstwa energii z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej kwestii i wyjaśnienie pojawiających się z tym wątpliwości.

>>> POBIERZ OŚWIADCZENIE <<<<<

OYWIADCZENIE_ODBIORCY_KOYCOWEGO_ENERGII_ELEKTRYCZNEJ

W publicznym komunikacie Grupy PGE czytamy:

Osobiście we wszystkich Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót i PGE Dystrybucji, listownie (decyduje data stempla pocztowego) oraz mailem z podpisem kwalifikowanym (skany oświadczenia nie zostaną uznane): tak przedsiębiorcy, samorządowcy i szpitale mogą składać oświadczenia niezbędne do obniżenia rachunków za prąd w II półroczu 2019 r.

Godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta PGE:

w piątek, 26 lipca, do godz. 19:00
w sobotę, 27 lipca, w godz. 9:00 – 17:00
w niedzielę, 28 lipca, w godz. 11:00 – 19:00
w poniedziałek, 29 lipca, w godz. 8:00 – 24:00

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy końcowi z grupy taryfowej G nie muszą składać żadnych oświadczeń – w całym roku 2019 obowiązują ich ceny z roku 2018.

Do grup taryfowych G, o których mowa  kwalifikowani są odbiorcy, pobierający energię elektryczną  na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem  gospodarstw domowych tj.: pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, wikariatu, kanonii, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów, itp., służących potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru –  administracja ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
 • garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Do grup taryfowych, o których mowa nie zalicza się odbiorców posiadających gospodarstwa rolne wyposażone w instalację trójfazową, pobierających energię elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chlewnie, pieczarkarnie), których zużycie rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Poza osobistym złożeniem deklaracji można również złożyć ją:

 • Listownie

Oświadczenie można również przesłać listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przyjmowane będę również oświadczenia nadane w poniedziałek, 29 lipca 2019 r.

 • Drogą elektroniczną

Oświadczenie można także przesłać drogą elektroniczną na adres serwis@gkpge.pl, pod warunkiem, że oświadczenie jest opatrzone podpisem kwalifikowanym. Ze względów prawnych skan dokumentu nie będzie honorowany.

Gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń?

Związek Sadowników RP: W związku z ogromnymi wątpliwościami oraz faktem, iż wielu sadowników nie jest świadomych, iż należy złożyć oświadczenie w celu uniknięcia podwyżki ceny energii elektrycznej -Związek Sadowników RP wystosował do Prezesa Rady Ministrów pismo z prośbą o ustawowe uchylenie obowiązku składania Oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej dla sadowników.

źródło: polskiesadownictwo.pl; pge.pl

UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

2 komentarze

 1. Ola pisze:

  Jeżeli należysz do odbiorców, których wskazuje art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 Ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 oraz Dz. U. z 2019 poz. 412, 1210 i 1495), tj. m.in. do odbiorców końcowych będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami, ZE dostosuje twoje ceny prądu do cen z 30.06.2018 r., pod warunkiem, że do 13 sierpnia 2019 roku złożyłeś Oświadczenie. W zasadzie gospodarstwo nie jest przedsiębiorstwem, ale tak jest traktowane przez ZE.

 2. Ferdek pisze:

  Więc jak to jest? Nie złożyłem oświadczenia,a mam gospodarstwo z licznikiem trzyfazowym,więc będę płacił wyższe rachunki?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.