w ,

Podłoże po pieczarkach traktowane jako odpad? Będą wymagane pozwolenia na stosowanie?

Podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie jako nawóz wzbogacający glebę, klasyfikowane jest jako odpad. Rolnik musi mieć zgodę na przetwarzanie!

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska informuje, że podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie w rolnictwie jako nawóz wzbogacający glebę w próchnicę, zgodnie z przepisami klasyfikowane jest jako odpad pod kodem ex 02 01 99. Rolnik, który chce wykorzystać podłoże pieczarkowe w celu poprawy jakości gleby powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

W ujęciu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, rolnik nie jest traktowany jako przedsiębiorca, ale prowadzi on działalności wytwórczą w rolnictwie. Mając to na uwadze należy uzyskać zezwolenie na przetwarzanie podłoża pieczarkowego w procesie R10 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10) na podstawie art. 42 i 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gnojowica, kurzak, obornik, podłoże pieczarkowe czy zrębki z drzew i liści?! Czym nawozić!?

Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 (pkt III. Pakt. 4) odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:
a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b) dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
c) odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),
2) w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a) odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowodowało szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
b) odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gleby do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią wymieszane,
c) odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu
– przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Za prowadzenie przetwarzania odpadów bez zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 194 ust.4 ustawy o odpadach. Kara ta wynosi nie mniej niż 10.000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
W przypadku wymierzenia w/w kary rolnik przez 10 lat nie będzie mógł uzyskać zezwolenia na przetwarzacie odpadów.
Organ właściwy dla wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów- podłoża po pieczarkach, wskazuje art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.).

źródło: www.powiatwolsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Czy w celu zwalczania raka jabłoni należy dodatkowo zabezpieczać rany po cięciu?

HortiOchrona – internetowy system wspierający integrowaną ochronę roślin ogrodniczych przed agrofagami