w

Maksymalne kwoty pomocy de minimis

W związku z wnioskiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 stycznia 2024 r. dotyczącym zwiększenia limitu pomocy de minimis, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że limit pomocy de minimis regulują przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

Rozporządzenie to określa zarówno limit krajowy, który w okresie trzech kolejnych lat podatkowych wynosi 295 932 125 euro, jak i limit indywidualny dla producenta rolnego , który wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

Maksymalne kwoty pomocy de minimis dla poszczególnych państw członkowskich są obliczone na podstawie uśrednienia trzech najwyższych wartości rocznej produkcji rolnej każdego państwa członkowskiego w latach 2012-2017. Metoda obliczenia zapewnia równe traktowanie wszystkich państw członkowskich i dzięki niej żadna ze średnich wartości krajowych nie jest niższa od maksymalnych kwot ustalonych wcześniej na lata 2014-2020.

W/w rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2027 r.

KRIR

UDOSTĘPNIJ

Jakie temperatury mogą wytrzymać jabłonie w fazie nabrzmiewania pąków?

Czy będzie wznowienie Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie?