w ,

Harmonogram dotacji rolniczych na 2024 rok. Kiedy młody rolnik i inne nabory?

Harmonogram dotacji z ARiMR na 2024 rok. Kiedy młody rolnik i inne nabory?

ARiMR opublikowała szczegółowy harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na 2024 rok. Kiedy będzie można się ubiegać o premię dla młodego rolnika i modernizację gospodarstw rolnych? Ile pieniędzy dostaną rolnicy?

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, leśne – termin naboru: 15 marca – 15 maja 2024:

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (149,59 mln zł)
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (189,86 mln zł)
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (10,97 mln zł)
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,42 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (4,23 mln zł)
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (85,75 mln zł)
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych (1,72 mln zł)
 • Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych (4,14 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (228,87 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (207,53 mln zł)
 • Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW) (156,05 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2004-2006 – 1 czerwca 2024-15 lipca 2024 (62,31 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2007-2013 – 15 marca – 15 maja 2024 (46,04 mln zł)
 • Zobowiązania zalesieniowe z PROW 2014-2020 – 15 marca – 15 maja 2024 (13,95  mln zł)
 • Rolnictwo ekologiczne – 15 marca – 15 maja 2024 (616,22 mln zł)
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) – 15 marca – 15 maja 2024 (1, 48 mld zł)
 • Zalesianie gruntów rolnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (10,79 mln zł)
 • Tworzenie zadrzewień śródpolnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,58 mln zł)
 • Zakładanie systemów rolno-leśnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (5,58 mln zł)
 • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – 1 czerwca-31 lipca 2024 (11,16 mln zł)

Interwencje w sektorze pszczelarskim

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej 24 października – 22 listopada 2024 (1,02 mln zł)
 • Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych 24 października – 22 listopada 2024 (19,25 mln zł);
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – 24 października – 22 listopada 2024 (14,74 mln zł)
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – 24 października – 22 listopada 2024 (2,46 mln zł)
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – 24 października – 22 listopada 2024 (8,14 mln zł)
 • Wsparcie naukowo-badawcze – 24 października – 22 listopada 2024 (0,84 mln zł);
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – 24 października – 22 listopada 2024 (0,33 mln zł);

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa – 20 czerwca-20 lipca 2024

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
 • Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
 • Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
 • Wycofanie z rynku owoców i warzyw
 • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
 • Badania i rozwój

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) obszary A, B, C, D –  5 września -11 października 2024​ (844,51 mln zł)
 • I.10.1.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (Instrumenty finansowe) od 1 marca 2024 nabór ciągły (259,85 mln zł)
 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – 25 stycznia-23 lutego 2024 (1,159 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF 27 czerwca – 2 sierpnia 2024 (225,20 mln zł)
 • 61. I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu10 października -10 listopada 2024 (941,95 mln zł)
 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (11 lipca – 9 sierpnia 2024, 271,97 mln zł)w tym:
  • krótki łańcuch dostaw i gospodarstwa ekologiczne
  • pozostałe
 • I.10.6.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) – w gospodarstwie – 1 marca 2024 nabór ciągły (64,96 mln zł)
 • I.10.7.2 Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (Instrumenty finansowe) – poza gospodarstwem – 1 marca 2024 nabór ciągły (86,62 mln zł)
 • I.10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowych – nabory ogłaszane przez SW** – 20 lipca 2024 (588,99 mln zł)
 • I.10.10.1 Infrastruktura na obszarach wiejskich – przydomowe oczyszczalnie – nabory ogłaszane przez SW** 19 grudnia 2024 (1, 243 mld zł)
 • I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń 19 grudnia 2024 – 31 stycznia 2025 (1, 339 mld zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników – 5 czerwca – 5 sierpnia 2024 (809,86 mln zł)

Zarządzanie ryzykiem

 • Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich I termin: 22 sierpnia – 20 września 2024, II termin: 5 grudnia 2024 – 3 stycznia 2025 (54,14 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
 • Zarządzanie LSR – nabory ogłaszane przez SW**15 marca 2024 (552,18 mln zł)
 • Wdrażanie LSR – nabory ogłaszane przez SW i LGD**20 września 2024 (23,82 mln zł)
 • Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych – 19 września -24 października 2024(zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności19 stycznia -18 marca 2024 (80,12 mln zł)
 • Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności – 17 września -17 października 2024 (90,95 mln zł)
 • Współpraca Grup Operacyjnych EPI – Wsparcie przygotowawcze 10 grudnia 2024 – 10 stycznia 2025 (5,2 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 2 Szkolenia profilowane dla rolników konkurs) –  5 września – 11 października 2024 (21,65 mln zł)
 • Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 2 Doradztwo grupowe) – 22 sierpnia – 27 września 2024 (17,32 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 3 Studia podyplomowe) 5 września – 11 października 2024 (2,25 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 4 Mentoring)7 listopada -13 grudnia 2024 (1,34 mln zł)
 • Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 2 Szkolenia profilowane) 10 października – 8 listopada 2024 (3,12 mln zł)

Pomoc techniczna (w sumie 1,47 mld zł)

 • Schemat I Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ – 10 października – 31 grudnia 2024
 • Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ 10 października – 31 grudnia 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: jaki harmonogram naboru wniosków?

ARiMR przedstawiła także harmonogram naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. W 2024 roku zostaną uruchomione nabory na następujące płatności bezpośrednie (w nawiasach limit środków przewidzianych na daną płatność)

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

  • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów – 15 marca -15 maja 2024 (7,735 mld zł)
  • I.2 Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów – 15 marca -15 maja 2024 (1,892 mld zł)
  • I.3 Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników – 15 marca -15 maja 2024 (189,77 mln zł)
  • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca -15 maja 2024
   • Obszary z roślinami miododajnymi (37,57 mln zł)
   • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,64 mld zł)
   • Integrowana produkcja Roślin (36,64 mln zł)
   • Biologiczna ochrona upraw (2,09 mln zł)
   • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (92,49 mln zł)
   • Dobrostan zwierząt (1,28 mld zł)
  • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca -15 maja 2024
   • do krów (747 mln zł)
   • do bydła (844 mln zł)
   • owiec (22,88 mln zł)
   • kóz (1,3 mln zł)
   • buraków cukrowych (343 mln zł)
   • chmielu (4,14 mln zł)
   • lnu (2,79 mln zł)
   • konopi włóknistych (0,47 mln zł)
   • pomidorów (9,95 mln zł)
   • truskawek (48,45 mln zł)
   • ziemniaków skrobiowych (42,59 mln zł)
   • roślin pastewnych (81,84 mln zł)
   • roślin strączkowych na nasiona (305,6 mln zł)
  • Płatność obszarowa niezwiązana z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa) – 15 marca -15 maja 2024 (669,41 mln zł)
  • Płatność niezwiązana do tytoniu – 15 marca -15 maja 2024 (75,93 mln zł)

Dopłaty bezpośrednie 2024: ARiMR podała harmonogram naboru wniosków! Jakie będą płatności i ekoschematy?

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2024 r. – kliknij, by POBRAĆ

Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich

Budżet Planu Strategicznego WPR wynosi ponad 25 mld euro na 5 lat. Z tego 17 mld euro przeznaczone jest na płatności bezpośrednie, a na działania inwestycyjne prawie 8 mld euro. Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich.

autor: Kamila Szałaj

źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl

 

 

UDOSTĘPNIJ

Na obecną chwilę sadownictwo nie jest takie dochodowe jak chociażby w latach 90

Test sekatorów elektrycznych Ausonia: Nativa Small i Work It 30