w ,

Działka przeciwgradowe – czy można ich używać?

Związek Sadowników RP wysłał zapytanie do Ministerstwa Środowiska odnośnie korzystania przez sadowników z armatek przeciwgradowych. Poniżej odpowiedź:

„uprzejmie informuję co następuje. Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska działania rolnika bądź sadownika nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w ww. rozporządzeniu ustalone zostały w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, który uznał, że poziom hałasu przekraczający wartości określone w tym rozporządzeniu jest szkodliwy dla zdrowia.”

„Należy wskazać, że ochronie przed hałasem, w myśl art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), podlegają enumeratywnie określone rodzaje terenów faktycznie zagospodarowanych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy pomocy społecznej

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, mają zastosowanie wskaźniki:

– LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 600 do godz. 2200),

– LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 2200 do godz. 600).

Obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ciąży na wszystkich osobach fizycznych i prawnych. W związku z powyższym brak jest zgody czy przyzwolenia na odstępstwo od innych zakazów czy naruszenia norm określonych w przepisach odrębnych”

źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Plantatorom malin nie opłaca się ich zbierać. Niskie ceny na skupie!

Podmioty skupowe są mało zainteresowane tym, żeby prowadzić skup owoców od polskich plantatorów