w ,

Działka przeciwgradowe – czy można ich używać?

Związek Sadowników RP wysłał zapytanie do Ministerstwa Środowiska odnośnie korzystania przez sadowników z armatek przeciwgradowych. Poniżej odpowiedź:

„uprzejmie informuję co następuje. Z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska działania rolnika bądź sadownika nie mogą powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, a w szczególności nie mogą przekraczać akustycznego standardu jakości środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w ww. rozporządzeniu ustalone zostały w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, który uznał, że poziom hałasu przekraczający wartości określone w tym rozporządzeniu jest szkodliwy dla zdrowia.”

„Należy wskazać, że ochronie przed hałasem, w myśl art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), podlegają enumeratywnie określone rodzaje terenów faktycznie zagospodarowanych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy pomocy społecznej

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

f) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, mają zastosowanie wskaźniki:

– LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 600 do godz. 2200),

– LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu odgodz. 2200 do godz. 600).

Obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów ciąży na wszystkich osobach fizycznych i prawnych. W związku z powyższym brak jest zgody czy przyzwolenia na odstępstwo od innych zakazów czy naruszenia norm określonych w przepisach odrębnych”

źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Plantatorom malin nie opłaca się ich zbierać. Niskie ceny na skupie!

Podmioty skupowe są mało zainteresowane tym, żeby prowadzić skup owoców od polskich plantatorów