w

Działające przejścia graniczne dla Ukraińców

Związek Sadowników RP wystąpił do Komendy Głównej Straży Granicznej z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnie działających przejść granicznych z Ukrainą. Poniżej prezentujemy uzyskaną odpowiedź.

Z Ukrainą DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEJŚCIA – DROGOWE: w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce (tylko w ruchu pieszym).

Ponadto prosimy zapoznać się z zasadami wjazdu do Polski.

Z uwagi na tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej oraz wprowadzenie na terytorium RP stanu epidemii granicę na wjazd do Polski mogą przekraczać wyłącznie:

– obywatele RP,

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:

osoby posiadające kartę pobytu wydaną ze względu na:

–  zezwolenie na pobyt czasowy,

–  zezwolenie na pobyt stały,

–  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

–  zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

–  status uchodźcy,

–  udzielenie ochrony uzupełniającej,

*osoby posiadające:

–  zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,

– kartę stałego pobytu obywatela UE,

– kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,

– kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE -cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, tj.:

*osoby realizujące/wykonujące pracę na terytorium RP, *osoby przedstawiające dokumenty, z których wynika, że okres podjęcia pracy rozpocznie się krótko po przekroczeniu granicy, *cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że podczas pandemii można do Polski wjechać głównie w celu wykonywania pracy, posiadając ważną wizę na podstawie któregoś z ww. zezwoleń na pracę w Polsce również w ruchu bezwizowym (paszport biometryczny).         W TYM DO PRACY SEZONOWEJ NA PODSTAWIE zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej.

W każdym innym ważnym przypadku cudzoziemiec może natomiast ubiegać się o zgodę na wjazd na granicy w trybie szczególnym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (głównie ze względów humanitarnych/ losowch), komendant placówki granicznej Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom którzy nie spełniają wymogów na wjazd określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o zezwoleniu na wjazd podejmuje każdorazowo komendant Placówki Straży Granicznej wyłącznie w trakcie odprawy granicznej na wjazd.

O ww. zgodę można co do zasady ubiegać się dopiero w momencie przekraczania granicy na kierunku wjazdowym do Polski, przedstawiając najlepiej na piśmie ważne powodu wjazdu do Polski podczas pandemii np. konieczność zabrania pozostawionych rzeczy z akademika, w związku z planowanym remontem– popartą zaświadczeniem z uczelni.

Przed przekroczeniem granicy na wjazd do Polski każdy podróżny zostaje zarejestrowany, a także przebadany. Ponadto po przekroczeniu granicy podróżny zostaje obligatoryjnie skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową, która dotyczy każdego wjeżdżającego do Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000792

Z ww. kwarantanny mogą być zwolnieni wyłącznie, niektóre kategorie pracowników w Polsce np. kierowcy zawodowi. Ww. nie dotyczy osób prywatnych. W ww. zakresie prosimy zapoznać się dodatkowo z nw. informacją:

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP?

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html

Jednocześnie zgodnie z brzmieniem § 3 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia16.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  państwowy inspektor sanitarny (SANEPID) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny (SANEPID),  w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Takie zwolnienie należy pokazać na granicy podczas jej przekraczania.

źródło: polskiesadownictwo.com
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umowy kontraktacyjne na rok 2020? Witold Piekarniak ZSRP

Musimy zrobić wszystko, by pozyskać polskich pracowników do pracy w polskich gospodarstwach