w ,

Czasowy zakaz importu jabłek i innych produktów z Ukrainy.

SONY DSC

Czasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego został wprowadzony rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Nowa regulacja będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.

Zakazem zostały objęte m. in. zboża, cukier, nasiona, owoce i warzywa, a także wołowina, wieprzowina i mięso drobiowe oraz jaja. Wymienione w załączniku do rozporządzenia, objęte zakazem produkty rolne podzielone są na sektory. Są one wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dokument ten ustanawia wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy. Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu rozporządzenia.

Wprowadzając to rozporządzenie na określony czas, chcemy chronić rynek, zarówno dla rolników jak i konsumentów, czyli nas wszystkich.

– powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zgodnie z ustawą o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, minister właściwy do spraw gospodarki może, w określonych sytuacjach, wprowadzić zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów.

Rozporządzenie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodę  na wydanie rozporządzenia wyraziła Rada Ministrów na posiedzeniu 15 kwietnia br. Przepis wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodność z prawem unijnym

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Prawodawstwo unijne pozwala państwowym członkowskim na stosowanie zakazów, ograniczeń lub środków nadzoru,  uzasadnionych ze względu na moralność publiczną, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zwierząt lub roślin, ochronę narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną lub ochronę własności przemysłowej i handlowej.

WYKAZ PRODUKTÓW ROLNYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z UKRAINY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Produkty rolne podzielone na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.1)):

1) zboża, część I;

2) cukier, część III;

3) susz paszowy, część IV;

4) nasiona, część V;

5) chmiel, część VI;

6) len i konopie, część VIII;

7) owoce i warzywa, część IX;

8) produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;

9) wina, część XII;

10) wołowina i cielęcina, część XV;

11) mleko i przetwory mleczne, część XVI;

12) wieprzowina, część XVII;

13) baranina i kozina, część XVIII;

14) jaja, część XIX; 15) mięso drobiowe, część XX;

16) alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;

17) produkty pszczele, część XXII;

18) pozostałe produkty, część XXIV.

Źródło:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zakaz-przywozu-niektorych-produktow-rolnych-z-ukrainy / ZSRP polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Do końca sezonu zabraknie nam jabłek?

Wyeksportowaliśmy do Egiptu zdecydowanie mniej jabłek niż w marcu ubiegłego roku – ZSRP