w ,

Co ze szkodami łowieckimi podczas wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich?

W dniu 4 lutego 2021 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki o pilne uregulowanie kwestii dochodzenia odszkodowań łowieckich powstałych do czasu wyłonienia dzierżawcy obwodu łowieckiego (pismo KRIR >>>).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020, poz. 1683, z późn. zm.), zwaną dalej „Prawem łowieckim”, podmiotami odpowiedzialnymi za szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz wypłacania odszkodowań są Skarb Państwa na obszarze, który nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich na terenach obwodów łowieckich. Wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone poza obszarami obwodów łowieckich dokonują zarządy województw. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich wypłacają odszkodowania za szkody łowieckie na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Natomiast prawo łowieckie nie reguluje kwestii odpowiedzialności za szkody, które zostały wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych i zaistniały pomiędzy utworzeniem obwodu przez wydaniem uchwały sejmiku województwa o podziale województwa na obwody łowieckie, stanowiącej akt prawa miejscowego, a jego wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd. W tym okresie obwód łowiecki, mimo że został formalnie utworzony nie uległ jeszcze wydzierżawieniu przez koło łowieckie lub nie został przekazany w zarząd. Powoduje to również wiele negatywnych następstw, takich jak brak polowań na dziki na danym obszarze oraz brak ochrony upraw rolniczych w krytycznym momencie, jakim jest wiosna. Dzierżawcy przyszłych obwodów nie będą ponosili odpowiedzialności za szkody łowieckie powstałe w tym czasie, a jedyną metodą dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych jest droga sądowa.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jacek Pruszkowski o pozytywnych aspektach mrozów w sadzie.

Rekord zimna z 1929 roku. Będzie podobnie? -30 stopni C?