w

ABSURD W GMINIE WARKA w szacowaniu szkód łowieckich spowodowanych przez dziki!

Przepisy dotyczące likwidacji szkód łowieckich w Polsce  są bolączką głowy nie jednego sadownika.  Jak się okazuję w ciagu ostatnich 12 miesięcy mamy trzecią zmiane w Ustawie dotyczącą likwidacji szkód łowieckich!

Ustawa Prawo łowieckie (dalej jako „Ustawa”) obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r. wprowadziła szereg istotnych zmian w procesie dochodzenia szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także powstałych przy wykonywaniu polowania (art. 46.1. Ustawy prawo łowieckie). Jedną ze zmian było składanie wniosku do Gminy o szacowanie strat! Okazuję się, że rok 2019 przyniósł kolejne zmiany! Sadownicy w roku 2019 znowu składać wnioski muszą do kół łowieckich! Czy Gminie nie chciało się zajmować szkodami? Czy sołtysi byli na tyle leniwi – bo to w końcu ich gmina wyznaczała często do oględzin?

Do „kobiety w sadzie” zgłosiła się pani Agnieszka z gminy Warka z problemem oszacowania szkód łowieckich. Jak poinformowała portal szkody w jej gospodarstwie są bardzo obszerne i wyrządzone przez dziki. Szkody wystąpiły na dwóch działkach. Na jednej z działek widzimy, że dziki zniszczyły plantację borówki do takiego stopnia aż korzenie krzaków są widoczne gołym okiem. Cała tragedia na polu to nie koniec zmartwień Pani Agnieszki! Okazało się bowiem, iż komisja do spraw szacowania szkód łowieckich niestety dostarczyła kolejnych zmartwień…

Na drugiej działce nornice spowodowały szkody na tyle, że krzewy wypadają jedno za drugim.

Szkody wyrządzone w swoim gospodarstwie przez zwięrzęta pani Agnieszka zgłosiła z uwzględnieniem dwóch działek! Komisja z koła Łowieckiego w Wichradzu przyjechała razem z wyznaczonym pracownikiem ODR na pierwszą z działek (bez poinformowania właścicielki o wizytacji). Pani Agnieszka prosiła w wniosku  o to aby być przy oględzinach, podała również numer telefonu. Komisja podczas szacowania szkód określiła, że szkody faktycznie są wyrządzone przez nornice, nie uwzględniając działki gdzie dziki spustoszyły plantacje. Wdg. informacji uzyskanych od Pani Agnieszki komisja nie „trafiła” na drugą posesję, (znajdowała się ona w innym miejscu) gdzie szkody w pierwszej działce były dużo większe niż w drugiej.

Szkody wyrządzone przez dziki możemy zaobserwować na zdjęciach załączonych od Pani Agnieszki.

Pani Agnieszka nie dostała informacji czy faktycznie komisja była czy nie była na drugiej posesji a jedynie, iż szkody w sadzie są spowodowane przez nornice. Natomiast co ze szkodami w plantacji borówki spowodowanymi ewidentnie przez dziki? Osobiście towarzyszyłam 12 sierpnia pani Agnieszce w rozmowie z prezesem koła łowieckiego w Wichradzu, który przekazał, iż odwołanie od decyzji o oszacowaniu szkód należy teraz przekierować do  Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. Odwołanie zostało zgłoszone, czekamy na odpowiedź.

Uwaga! Problemem  w tej całej sytuacji nie jest tylko szkoda w plantacji oraz złe dopełnienie obowiązków podczas szacowania szkód lecz jest zbliżająca się wizyta z ARIMR.Pani Agnieszka wraz z mężem „wzieła młodego rolnika” gdzie jednym zdań do realizacji było nasadzenie borówki, a teraz się boi ze przy składaniu wniosku o płatność i kontroli nie wywiązuje się z planu realizacji młodego rolnika ponieważ plantacja uległa zniszczeniu!

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich na rok 2019 dotyczą głównie:

Zgłoszenie szkody – ZNOWU obwód łowiecki!

Szkodę Łowieckią zgłasza właściciel lub posiadacz gruntów rolnych na którym wystąpiła szkoda, składa wniosek o oszacowanie szkody  bezpośrednio do obwodu łowieckiego.  

Termin złożenia wniosku 

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. W praktyce oznacza to tyle, że złożenie takiego wniosku powinno nastąpić niezwłocznie od chwili wykrycia szkody.

Forma wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej 

Wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej składany nie przewiduje szczególnych wymogów formalnych warunkujących skuteczność jego złożenia,  powinien być on jednak  wniesiony na piśmie i zawierać co najmniej dane personalne lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub adres i siedzibę, numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntu, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, oraz wskazanie rodzaju  uszkodzonej uprawy lub płodu . 

Pamiętać należy, że przy składaniu wniosku, najlepiej przygotować go w 2 egzemplarzach.

Oględziny i szacowanie szkody. Co dalej po złożeniu wniosku? 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy od chwili złożenia wniosku, koło łowieckie ma maksymalnie 7 dni na dokonanie oględzin.

Co równie istotne, koło łowieckie od chwili otrzymania wniosku ma poinformować osobę z ODER która uczestniczą w oględzinach 4 dni przed dokonaniem oględzin.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin oraz po ostatecznym oszacowaniu sporządza się protokół w 3 egzemplarzach do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem. 

Wypłata odszkodowania 

Po przeprowadzeniu szacowania i ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego następuje wypłata odszkodowania. Odszkodowanie wypłaca dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego na podstawie ustaleń z szacowania szkody. Termin wypłaty odszkodowania wynosi 30 dni od dnia otrzymania protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody. Wniesienie odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania.

Odwołanie od ustaleń szacowania szkody

Uprawnionym do złożenia odwołania jest zarówno poszkodowany jak i zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.

Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu oględzin lub protokołu szacowania ostatecznego.

Organem odwoławczym jest Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody lub Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku, gdy obwód łowiecki, na terenie którego wystąpiła szkoda został wyłączony z wydzierżawiania i przekazany w zarząd nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

LAWCODE

Norbert Glinicki 

 tel. 501 272 538      e-mail: [email protected]

* Autor niniejszej publikacji zastrzega, że artykuł ma na celu jedynie przybliżenie problematyki prawnej związanej z dochodzeniem szkód łowieckich w świetle ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw , nie stanowi on porady prawnej ani opinii prawnej i dlatego też autor nie odpowiada za jego treść w zakresie, w jakim osoby trzecie mogły doznać szkody, podejmując czynności na podstawie uzyskanych informacji, a także wpisów i komentarzy.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

  1. I nadal nie jedno koło łowieckie rezygnuje z dzierżawy obwodu łowieckiego,ponieważ odszkodowania zaczynają przerastać składki i odstrzałowe kół łowieckich!!!(które płacą za każdy ha obwodu i nie widzą wyłączeń obszarowych, a każdy chce odszkodowania!!!)

Ministerstwo Energii odpowiada na pismo w sprawie konieczności złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej przez sadowników

Dotacje: Wapnowanie gleb wywołuje wciąż lawinę pytań! Co z Vatem? Transportem?