w ,

Wsparcie finansowe w nawadnianie ! Wysokość pomocy 100 tys. zł

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. 

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 31 stycznia do dnia 1 marca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Zgodnie z przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U z 2021 r. poz. 2101 i z 2022 r. poz. 2653) dla naboru w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. nie ma zastosowania przepis dotyczący preselekcji.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

W tym obszarze brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi co najmniej 10%.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

  • osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP), lub
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

źródło: ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zapotrzebowanie na siłę roboczą na plantacjach rośnie …

Rekordowy pierwszy dzień Targów TSW 2023 – FOTO