w

Wkrótce kolejny nabór wniosków na wymianę dachów z azbestu

Już od 15 grudnia 2023 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Wnioski przyjmowane będą do 12 stycznia 2024 roku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie. Ubiegający się o taką pomoc musi mieć nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu.

Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 metrów kwadratowych dachu, stawka pomocy wynosi 40 złotych na metr kwadratowy. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 procent wartości wsparcia. Aby ją otrzymać trzeba wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, wystąpić o zaliczkę.

O to dofinansowanie z KPOiZO będzie się można starać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, w terminie od 15 grudnia 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w trakcie konsultacji społecznych. Jak informuje Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zgłoszono uwagi do projektu. Dotyczą one:

  • usprawnienia systemu informatycznego ARIMR,
  • dostosowanie przepisów rozporządzenia w taki sposób, aby pozytywnie były rozpatrywane wnioski w przypadku, kiedy właścicielem działki oraz budynku, który jest przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest jeden z małżonków, natomiast numer producenta posiada drugi małżonek,
  • wprowadzenia możliwości poprawiania wniosku i złożonych załączników do tego wniosku,
  • zabezpieczenia środków na odbiór eternitu z gospodarstw.

W odpowiedzi sekretarz stanu Rafał Romanowski poinformował:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) już od początku pierwszego naboru wniosków dokładało wszelkich starań, aby uniknąć problemów i rozwiązać te, które już wystąpiły. Podkreślenia wymaga fakt, że wsłuchując się w potrzeby rolników, przekazywane nie tylko bezpośrednio, ale również poprzez inne instytucje, organizacje społeczne i izby rolnicze, wprowadzaliśmy uproszczenia na każdym etapie ubiegania się o wsparcie.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem dla II naboru wniosków, który zaplanowany jest od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r., wprowadziliśmy kolejne, korzystne zmiany dla rolników, w tym m.in.:

  • umożliwiliśmy wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich,
  • zmniejszyliśmy liczbę załączników do wniosku,
  • wydłużyliśmy termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni,
  • wprowadziliśmy ponowne (bardziej precyzyjne) powiadomienia sms wysyłane do wnioskodawców, m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Zdajemy sobie również sprawę z przytoczonego w piśmie problemu związanego z powolnym działaniem lub problemami technicznymi Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który wystąpił w ostatnich dniach pierwszego naboru wniosków. Problem ten związany był bezpośrednio z ogromną ilością wniosków złożonych w ostatnich dniach naboru.

System w tym zakresie został usprawniony. Niemniej, ze względu na ewentualne uniknięcie spowolnienia systemu w ramach kolejnego naboru warto zachęcać rolników do składania wniosków już od pierwszego dnia naboru.

Odnosząc się do propozycji, aby o wsparcie mógł ubiegać się małżonek rolnika, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zwany dalej: numerem EP), ale nie jest współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane będzie pokrycie dachu, uprzejmie informuję, że kwestia ta była poddana szczegółowym analizom. W ich wyniku ustalono, że o dofinansowanie powinien starać się właściciel nieruchomości, biorąc pod uwagę specyficzny charakter inwestycji, który wpływa istotnie na zmianę wyglądu zewnętrznego budynków w gospodarstwie i oddziałuje na zdrowie mieszkańców.

Informuję jednocześnie, że szczegółowe zasady nadawania numeru EP w przypadku małżonków znajdują się na stronie internetowej ARiMR1. Wskazano tam m.in., że ubiegać się o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego może osoba, której małżonek lub współposiadacz gospodarstwa rolnego ma już uprzednio nadany numer.

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia możliwości poprawiania wniosku i dołączania załączników uprzejmie informuję, że możliwość ta funkcjonowała już w pierwszym naborze wniosków. Wnioskodawca może dowolnie, w trybie roboczym, korygować wniosek i dołączać załączniki do momentu wysłania ich w systemie do ARiMR. Ponadto, w przypadku pojawienia się wątpliwości ARiMR w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub załączników, lub złożenia wyjaśnień. Umożliwia to wnioskodawcy poprawienie swojego wniosku już po jego złożeniu.

Ostatnią poruszoną w piśmie kwestią jest zabezpieczenie środków na odbiór eternitu z gospodarstw rolnych. Pragnę zapewnić, że MRiRW współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w tym zakresie.

W wyniku ustaleń podjętych przez MRiRW i NFOŚiGW rozszerzono zakres „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbesto dofinansowanie odbioru i utylizacji pokryć dachowych z azbestu2, które zostały zdemontowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Budżet na odbiór i utylizację tych pokryć dachowych wynosi do 200 mln zł na lata 2023-2027 i ma zapewnić zagospodarowanie ok. 330 tys. ton eternitu. Program NFOŚiGW jest komplementarny do wsparcia realizowanego przez MRiRW.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Niektórzy sadownicy mówią, że będzie to bardzo dobry sezon

KRUS: składki na ubezpieczenie w I kwartale 2024 r.