w

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE – po raz pierwszy pod przewodnictwem Chorwacji.

Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Kamiński.

Prezydencja chorwacka przedstawiła program prac na najbliższe 6 miesięcy

Do priorytetów prac zaliczyła osiągnięcie postępów w negocjacjach nowej WPR. Szczególny nacisk będzie kładziony na gospodarstwa rodzinne i młodych rolników, zrównoważone zarządzanie środowiskowe, urzeczywistnienie koncepcji biogospodarki oraz inteligentnych wsi. Wskazano również na znaczenie leśnictwa dla przeciwdziałania zmianom klimatu. Zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności będą dyskutowane w kontekście europejskiego zielonego ładu i strategii sektorowej UE „Od pola do stołu”.

Podczas posiedzenia Rady – wiceprzewodniczący KE F. Timmermans przedstawił założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Następnie przeprowadzona została dyskusja nt. aspektów rolnych zielonego ładu oraz włączenia Wspólnej Polityki Rolnej w realizacje celów klimatycznych i środowiskowych. W dyskusji ministrowie podkreślali, że WPR może realizować ambicje środowiskowe i klimatyczne, jednak jej głównym celem jest  zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Polska pozytywnie ocenia propozycję KE nt. Europejskiego Zielonego Ładu i jego strategię dla rolnictwa: Od pola do stołu. Ramy prawne nowej Wspólnej Polityki Rolnej dobrze wpisują się w realizację Zielonego Ładu, w tym Strategii od pola do stołu.

Poza WPR także inne polityki powinny zapewnić, że rolnictwo wniesie wkład do Zielonego Ładu

Zasadniczą sprawą jest sposób finansowania tych nowych zadań. Zwiększone potrzeby muszą być uwzględnione budżecie wieloletnich ram finansowych na WPR.

– Zwiększa się rozdźwięk między aktualnymi celami Wspólnej Polityki Rolnej, a historycznym kluczem podziału środków na płatności bezpośrednie, co wzmacnia argumentację na rzecz pełnego wyrównania płatności bezpośrednich – podkreślił wiceminister Ryszard Kamiński.

Ministrowie omówili również rozporządzenia w sprawie przepisów przejściowych WPR. Polska zaapelowała do prezydencji o jak najszybsze przyjęcie częściowego podejścia ogólnego, niezależnie od negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz o niewprowadzanie do projektu rozporządzenia zmian w porównaniu z obowiązującymi przepisami.

W punkcie obrad dotyczącym  spraw różnych – 16 państw członkowskich UE , w tym Polska , przedstawiło wspólną deklarację w sprawie oznakowania mieszanek miodu. Ministrowie w dyskusji wskazali, że dzisiejsze przepisy dotyczące oznakowania mieszanek miodu pochodzących z różnych krajów nie przekazują konsumentom kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat pochodzenia miodu, w szczególności w przypadku mieszanek miodów pochodzących z UE i spoza UE. Takie wiarygodne informacje są szczególnie potrzebne mając na uwadze zróżnicowane wymagania środowiskowe i jakościowe dotyczące miodu produkowanego poza UE oraz zapewnienie równych warunków konkurencji.

Na marginesie posiedzenia Rady  podsekretarz stanu Ryszard Kamiński spotkał się z ministrami rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Podczas spotkania ministrowie dyskutowali zakres nowego podejścia do klimatu i środowiska w ramach budżetu WPR oraz kwestie okresu przejściowego do nowej perspektywy finansowej. Podczas dyskusji ministrowie prezentowali dużą zbieżność stanowisk w zakresie potrzeby przydzielenia w budżecie 2021-2027 dodatkowych środków na realizację nowych wyzwań klimatycznych i środowiskowych realizowanych przez rolnictwo.

źródło: MRiRW

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odporna na parcha odmiana jabłek Xeleven Swing® (z doskonałymi plonami)

12 TON NIELEGALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO UTYLIZACJI!