w

UWAGA! dostawcy „Programu dla szkół” – NOWE WYTYCZNE

UWAGA! dostawcy „Programu dla szkół”

Obowiązują od 31.05.2021 r.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach opublikowanym w dniu 29.04.2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – (otwórz), przedstawiającym zasady funkcjonowania wszystkich placówek edukacyjnych, od dnia 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały całkowicie w trybie stacjonarnym.

Mając na uwadze powyższe, Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” zobowiązani są realizować dostawy do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U.2020.1511 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Należy wskazać, iż zgodnie z § 13b Rozporządzenia MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w przypadku zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych w ww. klasach grupy docelowej istnieje możliwość udostępniania produktów dla dzieci z:

 • klas VI-VIII – w przypadku szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • klas III-V – w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych,
 • oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami dostaw. Niemniej jednak, należy wskazać, iż fakt zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach grupy docelowej programu, Dyrektor szkoły powinien niezwłocznie zgłosić do:

 • Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na położenie szkoły podstawowej – w przypadku szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie;
 • Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względuna siedzibę Dostawcy, z którym dana szkoła zawarła umowę,

na formularzu stanowiącym załącznik nr XI do „Warunków udziału w programie dla szkół
w roku szkolnym 2020/2021”, tj. Powiadomienie o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym.


Dodatkowo należy wskazać iż, zgodnie z § 13c Rozporządzenia MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r. Dyrektorzy szkół podstawowych, które uczestniczą w programie, w przypadku zawieszenia zajęć w klasach grupy docelowej, mogą przekazywać owoce i warzywa lub mleko i produkty mleczne rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które uczą się w systemie zdalnym.
Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, Dyrektorowi Szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r., którego formularz stanowi załącznik nr XII do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Poniżej znajdują się wytyczne dla zatwierdzonych Dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych, zwanych dalej: Dostawcami.

1. Wyłącznie w przypadku, gdy Dyrektor szkoły, która zawarła umowę z Dostawcą, odmówi przyjęcia produktów i realizacji programu, po uzyskaniu stosownego oświadczenia o odmowie przyjęcia produktów, warunkowo Dostawcy mają możliwość bezpłatnego przekazania produktów do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawyz dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2021 poz.618),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.

2.    Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest:

a) mieć stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania szkoły.

b) pozyskać od Dyrektora szkoły kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) i złożyć ją wraz z Wnioskiem o pomoc.

c) pozyskać od szkół podstawowych informację, w formie pisemnej, o liczbie rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym. Informację, w formie pisemnej, należy pozyskać również w sytuacji, gdy żaden rodzic nie wyraził zgody i szkoła nie jest zainteresowana rozdysponowywaniem produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym. Powyższą informację należy złożyć wraz z Wnioskiem o pomoc.

d) zagwarantować jakość przekazywanych produktów do podmiotów wskazanych w pkt 1 oraz przekazać informacje dla odbiorcy, że:

  • przekazane produkty nie mogą być sprzedane a jedynie wykorzystane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej,
  • przekazane produkty zostały zakupione na potrzeby „Programu dla szkół” i w celu przeciwdziałania marnotrawieniu dobrej jakościowo żywności są nieodpłatnie przekazywane do odbiorców,
  • odbiorca każdorazowo powinien sprawdzić ilość i jakość dostarczonych produktów oraz powinien odmówić przyjęcia produktów, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia. W takim przypadku odbiorca ma obowiązek odmówić przyjęcia takich produktów i nie potwierdzać odbioru na dokumentach towarzyszących dostawie, a także zgłosić taką sytuację do Dostawcy oraz właściwego Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR,
  • odbiorca produktów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że otrzymane produkty będą przeznaczone na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, oraz że nie staną się przedmiotem odsprzedaży.

3. Dystrybucja produktów do jednostek wskazanych w pkt. 1 powinna odbywać się w zakresie ilości porcji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami dostaw.
W pierwszej kolejności należy dostarczać produkty łatwo psujące się, z krótkimi terminami ważności.

4. Wszystkie działania podjęte przez Dostawców, tj. nieodpłatne przekazanie celem spożycia przez ludzi, zgodnie z pkt. 1, będą wymagać potwierdzenia stosownymi dokumentami, np. protokołem przekazania produktów do spożycia, fakturami potwierdzającymi zakup, dokumentem PZ – WZ, fakturami. Dokument potwierdzający ww. działania powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko/ nazwę Dostawcy, datę, nazwę produktu, ilość porcji (np. szt.), podpisy osób uprawnionych do reprezentacji odbiorcy.
Dodatkowo, Dostawcy zobowiązani będą przedstawić dokumenty potwierdzające, że produkty, które trafiły do bezpłatnej dystrybucji były przekazane na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, tj. oświadczenie odbiorcy.

5. Należy mieć na uwadze, że podczas kontroli na miejscu przed ewentualną wypłatą pomocy dokumentacja, m.in. harmonogramy dostaw będą weryfikowane przez kontrolerów KOWR.

6. Przewiduje się, że wysokość wparcia dla Dostawców, będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych produktów, które przeznaczone były na dostawy do szkół, ale w wyniku działania siły wyższej nie zostały one zrealizowane, z uwzględnieniem m.in.:

a. zawiadomień, o których mowa w pkt 2b,

b. informacji, o ilości rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym bądź informacji, że żaden rodzic nie wyraził zgody i szkoła nie jest zainteresowana rozdysponowywaniem produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, o której mowa w pkt 2c.

c. zawartych Umów ze szkołami podstawowymi, stanowiącymi załącznik nr VIII do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 – w przypadku zatwierdzonych dostawców,

d. harmonogramów dostaw w odniesieniu do zawartych umów,

e. oświadczeń zatwierdzonych szkół podstawowych stanowiących załącznik nr III do Warunków (…) – w przypadku zatwierdzonych szkół podstawowych,

f. dokumentów potwierdzających przekazanie produktów na bezpłatną dystrybucję,

g. stawki ryczałtowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 960).

7. Podkreśla się, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez KOWR, ze względu na nieprzewidziane okoliczności w powodu COVID-19, w oparciu o odpowiednie dowody, które Dostawcy będą zobowiązani przedłożyć w przypadku wnioskowania o wsparcie wraz z wnioskiem o pomoc. Przy rozstrzyganiu sprawy będzie brany pod uwagę charakter produktów, m.in. sprawdzenie czy są one łatwopsujące się.

25 marca 2021 r.

Dostawcy, Rodzice oraz Szkoły biorące udział w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych, informujemy, iż w dalszym ciągu, dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” mają możliwość:

 • realizować dostawy produktów dla dzieci uczęszczających do czynnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie,
 • przekazywać produkty do szkół celem przekazania ich do rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym.

Należy wskazać, że dotyczy to dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Szanowni Rodzice

Jeżeli Państwa dziecko bierze udział w „Programie dla szkół” prosimy o kontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym.

Dyrektorzy Szkół

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, biorących udział w programie o możliwości odbioru produktów dla dzieci, uczących się w systemie zdalnym

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 28.01.2021 r. nie uległy zmianie.

10 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 13/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 09.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, zmienione Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r., Zarządzeniem Nr 6/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18.01.2021 r. – otwórz

Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” – otwórz

28 stycznia 2021 r.

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Komunikat obowiązuje od dnia 29.01.2021 r.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wznowienie od 18.01.2021 r. stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkół podstawowych, a także opublikowanie w dniu 22 grudnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) dającego Dostawcom możliwość rozdysponowania produktów, dostarczonych do szkół podstawowych w ramach „Programu dla szkół”, również dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział  w programie, ARiMR informuje, że Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” zobowiązani są realizować dostawy do:

 1. klas I-III szkół podstawowych,
 2. szkół podstawowych celem udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na odbiór produktów oferowanych w ramach programu (powyższe dotyczy klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie), a także czynnych oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, celem udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie stacjonarnym, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Wyłącznie w przypadku, gdy w danej zatwierdzonej szkole/ szkole, która zawarła umowę z Dostawcą, w związku z całkowitym zawieszeniem zajęć, Dostawca nie będzie miał możliwości dostarczenia produktów dla dzieci uczących się w trybie stacjonarnym i żaden rodzic/opiekun prawny dzieci nie wyrazi zgody na odbiór produktów i udostępnienie ich dziecku, warunkowo Dostawcy mają możliwość bezpłatnego przekazania produktów do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 ze zm.),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.,

zgodnie z Wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z dnia 28.01.2021 r.) – otwórz

Należy wskazać, iż dystrybucja produktów powinna odbywać się, w zakresie ilości porcji, zgodnej z zawartymi umowami i harmonogramami dostaw. W pierwszej kolejności należy dostarczać produkty łatwo psujące się, z krótkimi terminami ważności.

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania poszczególnych klas szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który realizuje „Program dla szkół”.

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest pozyskać od Dyrektora szkoły:

 1. kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).
 2. informację, w formie pisemnej (np. korespondencji mailowej), o liczbie rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym. Informację, w formie pisemnej, należy pozyskać również w sytuacji, gdy żaden rodzic nie wyraził zgody i szkoła nie jest zainteresowana rozdysponowywaniem produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.

Ponadto, ARiMR uprzejmie informuje, iż zgodnie z opublikowanym w dniu 14.01.2021 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 88) produkty w ramach programu mogą być udostępniane w dwóch okresach, tj.:

 • I okres udostępniania trwać będzie od 28.09.2020 r. do 05.03.2021 r.,
 • II okres udostępniania trwać będzie od 08.03.2021 r. do 24.06.2021 r.

Poprzedni komunikat z dnia 05.11.2020 r. obowiązywał w okresie od 09.11.2020 r. do 28.01.2021 r.

18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, zmienione Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r.  – otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021otwórz

Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 4 – Wniosek o pomoc – otwórz

Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom – otwórz

Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej – otwórz

Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych – otwórz

Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” – otwórz

Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym – otwórz

Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół” – otwórz

Załącznik 11 – Powiadomienie o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym– otwórz

Załącznik 12 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym– otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r., poz.2332)- otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2021 poz. 88) – otwórz

11 grudnia 2020 r.

Uwaga Dostawcy „Programu dla szkół”
Nowe „Warunki udziału w programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021” obowiązujące od 11.12.2020 r.

Zarządzenie nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 r. – otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – otwórz

Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 4 – Wniosek o pomoc – otwórz

Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom – otwórz

Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej – otwórz

Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w „Programie dla szkół” – otwórz

Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych – otwórz

Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół” – otwórz

Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym – otwórz

Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół” – otwórz

Załącznik 11 – Powiadomienie o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym – otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) – otwórz

KOMUNIKAT – Dostawcy „Programu dla Szkół”

Obowiązuje od 09.11.2020 r.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wprowadzone w dniu 4 listopada 2020 r. obostrzenia dotyczące przejścia na nauczanie zdalne dzieci klas I-VIII szkół podstawowych, a także opublikowane w dniu 27 października 2020 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885)dające Dostawcom możliwość rozdysponowania produktów, dostarczonych do szkół podstawowych w ramach Programu, m.in. dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o ograniczenie ilości zakupywanych produktów wymaganych do realizacji tego Programu i zabezpieczenie zapasów na realizację dostaw do czynnych oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i zawieszanie zajęć edukacyjnych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w przypadku braku możliwości dostarczenia produktów do czynnych oddziałów przedszkolnych – przy szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, zakupionych w ramach realizacji Programu, z powodu zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania placówki, Dostawcy mają obecnie możliwość bezpłatnego przekazania ich do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.,

zgodnie z Wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z dnia 05.11.2020 r.)otwórz

Należy wskazać, iż dystrybucja produktów powinna odbywać się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami dostaw. W pierwszej kolejności należy dostarczać produkty łatwo psujące się, z krótkimi terminami ważności.

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który realizuje „Program dla szkół”.

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest pozyskać od Dyrektora szkoły kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

KOMUNIKAT – Dostawcy „Programu dla Szkół”

Obowiązuje od 28.10.2020 r.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wprowadzone w dniu 23 października 2020 r. obostrzenia dotyczące przejścia na nauczanie zdalne dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych, a także opublikowane w dniu 27 października 2020 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) dające Dostawcom możliwość rozdysponowania produktów, dostarczonych do szkół podstawowych w ramach Programu, m.in. dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o ograniczenie ilości zakupywanych produktów wymaganych do realizacji tego Programu i zabezpieczenie zapasów na realizację dostaw do klas I-III szkół podstawowych a także oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i zawieszanie częściowe/ całkowite zajęć edukacyjnych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w przypadku braku możliwości dostarczenia do szkół produktów, zakupionych w ramach realizacji Programu, z powodu zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania placówki, Dostawcy mają możliwość bezpłatnego przekazania ich do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.,

zgodnie z Wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z dnia 02.11.2020 r.) – otwórz

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania klas szkół podstawowych.

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest pozyskać od Dyrektora szkoły kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

KOMUNIKAT – Dostawcy „Programu dla Szkół”

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wprowadzone w dniu 23 października 2020 r. obostrzenia dotyczące przejścia na nauczanie zdalne dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o ograniczenie ilości zakupywanych produktów wymaganych do realizacji tego Programu i zabezpieczenie zapasów na realizację dostaw do klas I-III szkół podstawowych.

Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i zawieszanie częściowe/ całkowite zajęć edukacyjnych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w przypadku braku możliwości dostarczenia do szkół produktów, zakupionych w ramach realizacji Programu, z powodu zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania placówki, Dostawcy mają możliwość bezpłatnego przekazania ich do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.,

zgodnie z Wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021otwórz

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania klas grupy docelowej.

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest pozyskać od Dyrektora szkoły kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Program dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 – otwórz

Program dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 – otwórz

Program dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 – otwórz

Program dla szkół w roku szkolnym 2017/2018 – otwórz

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

Coraz mniej opłaca się być producentem jabłek. Zyski nie pokrywają kosztów działalności!!!