w

Sytuacja na rynku owoców miękkich jest na bieżąco monitorowana – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZSRP otrzymał odpowiedź na interwencję  w sprawie w trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

„w sprawie trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich należy podkreślić, że handel produktami rolnymi w Polsce odbywa się w oparciu o zasady wolnego rynku, tj. w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi po ustalonej przez nich cenie. Podmioty działające na wolnym rynku w zależności od sytuacji popytowo-podażowej oraz kształtowania się cen podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży Organy publiczne czy agencje rządowe nie biorą udziału w określaniu cen płodów rolnych na rynku. Jednocześnie należy nadmienić, że na ceny krajowe wpływ mają także czynniki takie jak: podaż i popyt na ogólnoświatowym rynku, stan zapasów poszczególnych produktów w kraju i na świecie, produkcja krajowa oraz wielkość handlu zagranicznego.”

„Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z branży płyną sygnały o zwiększonych zapasach mrożonych owoców miękkich w Polsce, co jest skutkiem wzmożonego importu tych produktów z Ukrainy. Jest to wynik wprowadzonej przez Komisję Europejską tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Brak jest oficjalnych danych na temat zapasów owoców mrożonych w Polsce, niemniej dane handlowe potwierdzają znaczny wzrost importu tego asortymentu z Ukrainy do Polski. W przypadku malin mrożonych import ten wzrósł o blisko 1/3 rok do roku i stanowił 77% całkowitego wolumenu importu (tj. 22,2 tys. ton). W I kwartale 2023 r. zanotowano dalszy wzrost importu mrożonych malin, który wyniósł 7,2 tys. ton (+58% r/r), przy czym z Ukrainy przywieziono 5,8 tys. ton, co stanowi 80% importu mrożonych malin ogółem. Import tych owoców z Ukrainy wzrósł o 110% rok do roku.”

„Należy zauważyć, że ceny malin do przetwórstwa notowane w latach 2021-2022 były najwyższe na przestrzeni ostatniej dekady (w 2021 r. – 15,90 zł/kg, w 2022 r. –14,00 zł/kg)1. Rekordowe były również ceny przetworów, np. koncentratu soku malinowego w eksporcie (20-25 EUR/kg). Tak wysokie ceny spowodowały trudności w sprzedaży odbiorcom półproduktów z malin. Zgromadzone zapasy są więc wynikiem nie tylko wzmożonego importu z Ukrainy, lecz także rekordowo wysokich cen, które zniechęcały potencjalnych nabywców do zakupu tych produktów. Mając świadomość skali ww. problemu resort rolnictwa wraz z Rządem podejmuje starania na forum UE i krajowym w celu jego rozwiązania. Polska stała się liderem koalicji ministrów rolnictwa 5 krajów przyfrontowych, które zostały najbardziej poszkodowane w wyniku nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy. Polska postulowała do Komisji Europejskiej o rozszerzenie listy produktów w ramach tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących zakazu importu z Ukrainy o inne wrażliwe produkty takie jak np. owoce miękkie. Problem nadmiernego importu mrożonych owoców miękkich został także przedstawiony Komisji Europejskiej podczas posiedzenia grupy ekspertów ds. wspólnej organizacji rynków produktów rolnych – produkty ogrodnicze w dniu 23 maja 2023 r. Na ten moment te wnioski nie zostały zrealizowane.”

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco prowadzi dialog z branżą w celu wypracowania wspólnych rozwiązań. W dniu 26 maja br. w resorcie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji branżowych skupiających producentów owoców z przetwórcami poświęcone aktualnej sytuacji na rynku przetworów z owoców miękkich oraz przewidywanej sytuacji na rynku owoców miękkich w nadchodzącym sezonie zbiorów. Podczas spotkania poinformowałem o wprowadzeniu nowej formy wsparcia dla sektora w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Każda firma, która skupuje zboże lub owoce miękkie (w tym przypadku także je mrozi) od polskiego rolnika może otrzymać niskooprocentowany (2%) kredyt w wysokości do 40 mln zł na 18 miesięcy, z dopłatą państwa. Kredyty te, zgodnie z wymogami UE, są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw i mają na celu poprawę płynności finansowej podmiotów skupujących owoce w nowym sezonie. Ww. pomoc krajowa wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i musi uzyskać jej pozytywną opinię.”

„Przedstawiając powyższe zapewniam, że sytuacja na rynku owoców miękkich jest na bieżąco monitorowana zarówno przez resort rolnictwa tak, aby w razie pojawiających
się na tych rynkach załamań móc szybko reagować.”

źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WAPA: Największe zapasy jabłek w maju 2023 roku znajdowały się we Włoszech

Truskawki są obecnie zaskakująco tanie