w

ROLNICTWO 4.0 – Pula środków wynosi 164 mln zł.

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

Pomoc udzielana jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” i pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć służących wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0 z KPOiZO mogą się starać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, a oprócz tego jako rolnicy są ubezpieczone w KRUS-ie albo przyznano im płatności bezpośrednie (w 2023 lub 2022 roku), albo są posiadaczami bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń lub koniowatych.

Pomoc udzielona jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 200 tys. zł. Refundacji podlega standardowo do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1982 roku lub rolników zajmujących się certyfikowaną produkcją ekologiczną zwrot obejmuje do 80 proc. kosztów. Starającemu się o wsparcie przysługuje również prawo ubiegania się o zaliczkę.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji czy też wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Pomoc przysługuje zatem, gdy przedmiotem inwestycji jest nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Wsparcie dotyczy zakupu np. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów. Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem swojej Platformy Usług Elektronicznych (otwórz) od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. Nabór może zostać skrócony, w przypadku gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków wyniesie 150 proc. dostępnego limitu.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, polegających na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację. Przykłady rozwiązań  Rolnictwa 4.0 dostępne są w załączniku do regulaminu.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość i forma wsparcia

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) do 80% tych kosztów – w przypadku:

a) wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235),

b) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,

c) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;

2) do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

2. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia.

3. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:

  1. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej – przyznaje się 0 lub 5 punktów

Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie dotyczy wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu żywności ekologicznej.

Kryterium jest weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku, załączników do wniosku.

Kryterium weryfikowane na podstawie informacji zadeklarowanych we wniosku (EP), załączników do wniosku, danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) i Agencji.

  1. Wielkość gospodarstwa – przyznaje się 0 lub 2 punkty

Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie realizowane jest w gospodarstwie o łącznej

powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej:

a) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest równa lub wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

b) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie – w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanej przez Prezesa ARiMR zgodnie z przepisami   o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – w 2022 r. oraz ustawą PS WPR – w 2023 r. i w kolejnych latach.

Kryterium weryfikowane przez Agencję na podstawie wniosku, informacji Agencji oraz danych GUS.

  1. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 0 lub 4 punkty

Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę do 40 roku życia włącznie.

Kryterium jest weryfikowane przez Agencję na podstawie informacji zawartych we wniosku.

Ocena przedsięwzięcia

Wsparcia udziela się:

1) jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki – Regulamin  § 2 ust 5;

2) jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Regulaminie i Rozporządzeniu,

3) jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie horyzontalne kryteria wyboru przedsięwzięć – Regulamin  § 6;

4) do wyczerpania kwoty przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach części inwestycji

Gdzie i jak złożyć wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ROLNICTWO 4.0 – na zakup jakich sprzętów wsparcie?

Niepokojącym trendem jest spadek konsumpcji świeżych jabłek