w ,

Rekompensata dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Rekompensaty ze środków finansowych Funduszu Ochrony Rolnictwa są przyznawane i wypłacane producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu (podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych), który stał się niewypłacalny – art. 10 ust. 1 ustawy o Funduszu Rolnictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1130), zwanej dalej: uFOR.

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2023 roku będzie można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r., odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku można załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności. Wniosek o przyznanie rekompensaty może być złożony jedynie względem roszczeń, które nie uległy przedawnieniu. Należy pamiętać, iż roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat (art. 554 Kodeksu Cywilnego). W przypadku faktur dokumentujących istnienie roszczenia wystawionych w okresie wskazującym na przedawnienie, do wniosku o przyznanie rekompensaty należy dołączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza dokumenty potwierdzające zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.

Rekompensata dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi, który stał się niewypłacalny przyznawana będzie w oparciu o:

  • złożony przez producenta rolnego wniosek o przyznanie rekompensaty,
  • informację uzyskaną od podmiotu niewypłacalnego potwierdzającą istnienie wierzytelności wobec danego producenta rolnego w postaci wykazu producentów rolnych, o którym mowa w art. 11 ustawy i/lub pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.

W 2024 r. decyzje o przyznaniu rekompensaty będą wydawane przez dyrektora OT KOWR w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Rekompensaty wypłacane będą w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Z dniem wypłaty rekompensaty następuje z mocy prawa przejście na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wierzytelności producenta rolnego do wysokości wypłaconych rekompensat (art. 13 ust. 1 uFOR).

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Strajk sadowników w Grójcu – 200 ciągników i ponad 500 osób!

Ciężarówka wypełniona jabłkami przewróciła się