w

Pomoc finansowa dla producentów malin

W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTA ROLNEGO BĘDĄCEGO PRODUCENTEM MALIN

Zgodnie z § 13zzj rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 31 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem malin, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomocy nie przyznaje się producentowi malin, który poniósł szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% uprawy malin na powierzchni występowania tej uprawy spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i który złożył wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia, tj. w ramach naboru prowadzonego przez ARiMR od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu (link do strony naboru).

Taki producent musi więc zdecydować o jaką formę pomocy chce się obiegać.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i może być udzielana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej.

POMOC FINANSOWA BĘDZIE UDZIELANA PRODUCENTOWI ROLNEMU BĘDĄCEMU PRODUCENTEM MALIN:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Zgodnie z §13zzj ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 187, z późn. zm.), wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta malin w terminie do dnia 31 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego);

lub

 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta malin we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw malin, nie większej niż 10 ha i stawki pomocy.

Zgodnie z § 13zzj ust. 7 rozporządzenia stawka pomocy wynosi:

 1. 1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzh ust. 1 rozporządzenia, (tj. pomocy finansowej w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawylink do strony o naborze);
 2. 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin innych niż powierzchnie upraw malin, o których mowa w pkt 1.

LIMITY:

Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2023/C 101/03 (Dz. Urz. UE. C. z 2023 r. Nr 101 str. 3) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.

BENEFICJENT POMOCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM OBJĘTYM SANKCJAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ UE, W TYM MIĘDZY INNYMI:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

WYPŁATA POMOCY

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta malin, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na  https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe); pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nadchodzący tydzień przyniesie typowo jesienną pogodę.

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok – wypłaty trwają