w ,

Pobieranie świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS

An elderly farmer carries apples through an orchard

Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia sprawę możliwości pobierania świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS.

Zgodnie z przepisami emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  • – osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  • – podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

  • – podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
  • – prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16-tego roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
  • – od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi. Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.).

Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia KRUS, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów, czyli takich okresów, kiedy dana osoba pracowała poza gospodarstwem i podlegała ubezpieczeniu w ZUS.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów podlegania ubezpieczeniu innemu niż rolnicze, czyli w praktyce okresów podlegania ubezpieczeniu w ZUS – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926). Okresów tych nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej. Niemniej osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej (ZUS), będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych (podstawa prawna: art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38)).

Prawo do emerytury w KRUS jest przyznawane po spełnieniu w/w warunków na podstawie złożonego wniosku i wymaganych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać w KRUS osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Ze względu na czasami skomplikowane sytuacje życiowe zachęcamy rolników do indywidualnego informowania się w zakresie przysługujących im świadczeń w lokalnych placówkach KRUS.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Białoruskie embargo: Domagamy się wniosku ws. unijnej pomocy !!!

Koszty energii rosną! Czy opłaca się trzymać długo jabłka?