w

OGÓLNOPOLSKI PROTEST ROLNIKÓW! ŻĄDAMY POLITYKI ROLNEJ A NIE POLITYKI W ROLNICTWIE!

OGÓLNOPOLSKI PROTEST ROLNIKÓW!
Termin: środa, 24 stycznia 2024 roku

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE EUROPY!
– produkcja roślinna w Europie
– produkcja zwierzęca w Europie
– wytwarzanie żywności w Europie
– produkcja energii z udziałem rodzinnych gospodarstw rolnych w Europie

3xEU to:
EUROPEJSKI RYNEK
EUROPEJSKIE NORMY
EUROPEJSKA ŻYWNOŚĆ

DWA GŁÓWNE POSTULATY:

PIERWSZY:
STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych  z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych niestosujących norm UE!

Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu.
Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!

ŻĄDAMY przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory!

DRUGI:
ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej. WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie.

Protestujemy przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania). ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji
a więcej biologizacji.

NIE dla gwałtownych i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój,
w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu
jej na poziomie Komisji Europejskiej. 

WNIOSKUJEMY o większą ilość i możliwość zmian Krajowego Planu Strategicznego
w ciągu roku i w całym okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027.

ŻĄDAMY nowej strategii dla rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej!

ŻĄDAMY POLITYKI ROLNEJ A NIE POLITYKI W ROLNICTWIE!

Europa – Polska POSTULATY oraz GŁÓWNE KIERUNKI PRAC  ZESPOŁÓW ROBOCZYCH ONLINE tworzonych przez ROLNICZE OŚRODKI PROTESTU:

EUROPA

 1. #UkrainaUE
  STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych
  z Ukrainy i innych krajów pozaunijnych niestosujących norm UE!

Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu. Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!

ŻĄDAMY przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory!
  

 1. #RynekUE
  1) ŻĄDAMY ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno-spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami! Towary sprowadzane
  na teren UE powinny spełniać normy UE. Powinny przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych. To co jesteśmy w stanie wyprodukować w UE podlega ochronie!

2) ŻĄDAMY nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE!

3) ŻĄDAMY zmiany zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienia poziomu
cen których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu!

III. #WPR
ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej. WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie.

Protestujemy przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania). ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji
a więcej biologizacji.

NIE dla gwałtownych i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój,
w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu
jej na poziomie Komisji Europejskiej. 

WNIOSKUJEMY o większą ilość i możliwość zmian Krajowego Planu Strategicznego
w ciągu roku i w całym okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027.

Środki europejskie i krajowe powinny być kierowane do wszystkich rolników, a punktacja powinna się opierać na rejonizacji, profilu produkcji, wieku oraz stażu pracy.

 

POLSKA (postulaty)

 1. #ZIEMIA
  KONSTYTUCJA RP (art. 23): “Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.” Dzierżawa jest pełnoprawną formą rozdysponowywania gruntów z Zasobu WRSP. ŻĄDAMY rozdysponowania wśród rodzinnych gospodarstw rolnych ziemi powracającej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tzw. trzydziestek. Zgodnie
  z prawem spółki, które nie wyłączyły dobrowolnie 30% dzierżawionych państwowych gruntów po upływie terminu umowy dzierżawy nie mają już prawa pierwokupu ziemi,
  ani prawa do przedłużenia dzierżawy.

  II. #HODOWLA

1) ŻĄDAMY odejścia od pomysłów ograniczania lub zakazywania chowu i hodowli zwierząt w Polsce. Nie zgadzamy się na delegalizowanie sektorów, których działanie jest legalne na poziomie UE. Próby zamykania hodowli zwierząt futerkowych odczytujemy jako pierwszą barierę na drodze do wprowadzenia dalszych ograniczeń w produkcji zwierzęcej oraz brak zrozumienia kooperacji zachodzących pomiędzy sektorami w rolnictwie.   

2) ŻĄDAMY ustanowienia sektora chowu i hodowli zwierząt, jako sektora strategicznego dla rozwoju gospodarki rolnej naszego kraju. Specjalizacją naszego kraju poza produkcją roślinną powinna być rosnąca produkcja zwierzęca która stanie się lokalnym rynkiem zbytu dla pasz w jakości innej niż konsumpcyjna.

3) ŻĄDAMY opracowania i wdrażania sektorowych planów rozwoju poszczególnych działów produkcji zwierzęcej. Chcemy zapewnienia ciągu hodowlanego oraz ciągłości produkcji.

4) ŻĄDAMY ułatwień w realizacji inwestycji na obszarach wiejskich. Wieś to miejsce to prowadzenia produkcji rolnej. Dziś blokowanie inwestycji na terenach wiejskich stało się normą.

5) ŻĄDAMY rozdzielenia produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat
w gospodarstwach hodowlanych (susza).

UWAGA! Działania na szkodę hodowli w Polsce spotka się ze stanowczą reakcją naszego środowiska (patrz: 5dlaZwierząt).

III. #UPRAWA

1) ŻĄDAMY regulacji prawnych, które pozwolą chronić opłacalności w produkcji roślinnej
i będą zabezpieczały gospodarstwa rolne przed gwałtownymi wzrostami kosztów produkcji oraz gwałtownymi spadkami cen skupów poniżej kosztów opłacalności. 

2) ŻĄDAMY sprzedaży za pośrednictwem Krajowej Grupy Spożywczej, w formie komisu, nawozów z polskich zakładów chemicznych.

3) ŻĄDAMY deklaracji utrzymania dopłat do paliwa rolniczego na poziomie 2 złotych.

4) ŻĄDAMY utrzymania w 2024 roku wysokości środków pomocowych do wszystkich zbóż, rzepaku, owoców oraz innych na poziomie z 2023 roku w związku z destabilizacją rynków spowodowaną napływem produktów rolnych spoza Unii Europejskiej.

5) ŻĄDAMY wypłaty środków pomocowych w związku z destabilizacją rynków w 2023 roku spowodowanym napływem zbóż i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy gospodarstwom rolnym dokonującym sprzedaży produktów rolnych w systemie giełdowym.

6) ŻĄDAMY zmiany terminu możliwości stosowania nawozów azotowych
z 1 marca na 1 lutego. 

7) ŻĄDAMY ⁠Ustalenia terminu obowiązku utrzymania poplonów ozimych na 01 luty. 

8) ŻĄDAMY przywrócenia możliwości stosowania środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos i dimetoat. Postulat wymaga konsultacji z branżą pszczelarską. Stosowanie
i obrót tych śor winno być pod ścisłą kontrolą. 

9) ŻĄDAMY uruchomienia pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych za lata 2022
oraz 2023 oraz wprowadzenia możliwości odwołania się od wyników szacowania strat suszowych.

10) ŻĄDAMY stałego zwrotu za materiał siewny, tak aby był on liczony do hektara
a nie dzielony przez pulę środków przeznaczonych na ten cel.   

11) ŻĄDAMY wsparcia gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz sadowniczych w związku
z drastycznym wzrostem kosztów energii spowodowanych wojną na Ukrainie. 

12) ŻĄDAMY doprecyzowania definicji zboża energetycznego i kontroli jego drogi
(patrz: sytuacja ze zbożem technicznym).

IV. # PRZETWÓRSTWO

1) ŻĄDAMY działań ukierunkowanych na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
i jego powiązanie z polskim rolnikiem.  

2) ŻĄDAMY rozwoju Krajowej Grupy Spożywczej (krajowych gestorów) w formule współpracy państwa i rolników. 

3) ŻĄDAMY powrotu Krajowej Grupy Spożywczej oraz spółek strategicznych dla rozwoju polskiego rolnictwa pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4) ŻĄDAMY wsparcia Państwa dla rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielni rodzinnych.

5) ŻĄDAMY uwzględnienia w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa spółdzielni rolników. 

6) ŻĄDAMY ograniczenia rozmnażania i sprzedaży materiału szkółkarskiego – tylko licencja.

V. #RynkiROL

1) ŻĄDAMY przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednio od rolników oraz lokalnych przetwórców w sieciach handlowych. 

2) ŻĄDAMY mechanizmów chroniących rolnika przed nieuczciwymi kontrahentami.

3) ŻĄDAMY wdrożenia systemu monitoringu produktów rolno-spożywczych.  

4) ŻĄDAMY analizy i wynikających z niej działań dotyczących budowy strategicznych elementów zabezpieczających możliwości eksportowe, przeładunkowe, magazynowe takie jak: agro porty, magazyny, TLS, drogi w tym kolejowe i wodne.

5) ŻĄDAMY utworzenia systemu zapewniającego rolnikowi dostęp do rzetelnych danych rynkowych. Dane dotyczące stanów magazynowych, spodziewanych plonów etc. powinny leżeć u podstaw decyzji rolnika.

6) ŻĄDAMY rozwoju infrastruktury elektro-energetycznej na obszarach wiejskich. Rozwój OZE, biogazowni nie będzie możliwy bez odpowiedniej ilości przyłączy i odpowiednich regulacji prawnych.

7) ŻĄDAMY deklaracji utrzymania i dalszego rozwoju udziału biokomponentów
w paliwach.

8) ŻĄDAMY poprawy w dostępności do kredytów i ubezpieczeń dla rolnictwa
i przetwórstwa rolno-spożywczego.

VI. #ŚRODOWISKO 

1) ŻĄDAMY uregulowania kwestii odszkodowań z tytułu strat w uprawach wyrządzanych przez gatunki prawnie chronione oraz weryfikacji list gatunków chronionych. Rolnicy są największą grupą społeczną w Polsce zaangażowaną w ochronę przyrody. Problem w tym,
że nas na to już nie stać. 

2) Oczekujemy współpracy ze stroną rządową oraz kołami łowieckimi w zakresie ograniczania szkód łowieckich w rolnictwie. 

3) Oczekujemy podjęcia dialogu w temacie stosowania azotu w gospodarstwach. Rolnik posiada wiedzę i umiejętności rolnicze. Powinien decydować o stosowaniu azotu w produkcji rolnej. Dbałość o gospodarstwo rolne jest równoznaczne z dbałością o środowisko naturalne!

3) Oczekujemy ułatwień w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych.

B. SPOSÓB DZIAŁANIA: 

Naszym celem jest prowadzenie DIALOGU w oparciu o ZESPOŁY SEKTOROWE/PROBLEMOWE  z udziałem rolników, strony rządowej, administracji,  ekspertów (możliwość współpracy zdalnej).

STRONA SPOŁECZNA 

MODEL NEGOCJACJI strony społecznej i rządowej. Zobacz protokół końcowy podpisany przez stronę społeczną i ministra rolnictwa i rozwoju wsi 27 kwietnia 2023 roku w Szczecinie. Więcej informacji – PDF pod tekstem komunikatu MRiRW (dostęp, 20.01.24):
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szczecin-moja-najwieksza-odpowiedzialnosc-to-was-nie-zawiesc 

ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY STRONY SPOŁECZNEJ (przykład):
KRAJOWA RADA WIEPRZOWINY (KRW) 

Głównym celem Rady jest to, aby władze państwowe wzięły pod uwagę opinie najlepszych ekspertów w zakresie odbudowy pogłowia, a więc samych hodowców i przetwórców. KRW jest organem apolitycznym i będzie działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami, zasadami i regulaminem. KRW utworzona została przez 7 organizacji: NSZZ Solidarność RI, POLPIG, POLSUS, PZPNŚ, Wieprz Polski, Polskie Mięso i UPEMI. Rada jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz rozwoju sektora trzody chlewnej.

Konieczna jest STAŁA ANALIZA wpływu umów o wolnym handlu zawieranych przez Unię Europejską na nasze krajowe rynki rolne (sektory). Jeśli Unia Europejska wprowadza zmiany, to Polska powinna wypracowywać takie mechanizmy wsparcia krajowego, poza WPR, które współfinansowałyby polskie rolnictwo. Jako kraj musimy mieć plan działania
i jasno określić, co jest naszą domeną. 

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ (przykład)
Tworzenie klastrów instytucjonalnych, tak aby wspierać współpracę sektorową/problemową na poziomie administracji, instytutów badawczych oraz instytucji okołorolniczych. Model ten pozwala na współpracę ze stroną społeczną i światem akademickim. Przykład klastra instytucjonalnego “ZIEMNIAK POLSKI Program dla ziemniaka” (dostęp, 20.01.24):
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-ziemniak-polski–wsparcie-dzialalnosci-rolnikow  

#Agrochmura (przykład)
Wykorzystanie potencjału środowiska i infrastruktury akademickiej (dop. w tym informatycznej) na poziomie regionalnym dla rozwoju regionalnej i krajowej współpracy
w rolnictwie i sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu z udziałem wszystkich interesariuszy. Przykład: Pilotaż realizowany we współpracy środowiska rolniczego
z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Rolnicy otrzymali dostęp do infrastruktury informatycznej uczelni oraz sal. Organizowana jest współpraca
w oparciu o zespoły robocze online (sektorowe/problemowe). Wspólnie przygotowywany jest II Zachodniopomorski Kongres Wsi. Współpracę w formule agrochmury należy rozwijać we wszystkich regionach kraju. Model współpracy powinien być wspierany ze środków krajowych i europejskich.

 

KONTAKTY:

Organizatorzy:
Rolnicy oraz organizacje rolnicze zgodnie z mapą protestów.

Koordynacja współpracy (Polska):
Stanisław Barna, Przewodniczący Rady Powiatowej
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Choszcznie (Zachodniopomorskie)
Emil Mieczaj, Przewodniczący Rady Powiatowej
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Szczecinku (Zachodniopomorskie)
Kontakt: [email protected]
Facebook: @protestrolnikow

Współpraca międzynarodowa (koordynacja):
Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej
Kontakt: [email protected], [email protected]
Facebook: @instytutgospodarkirolnej

Poparcie:
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Kontakt: [email protected]
Facebook: @KrajowaRadaIzbRolniczych 

ŁĄCZY NAS #ziemia #rolnik #żywność
#PolskiRolnik 2024

Facebok: @protestrolnikow

ZGŁOŚ POSTULAT:
[email protected] 

 

UDOSTĘPNIJ

Przyłącz się do strajku rolników na drodze nr 12 Piotrków – Sulejów!

Rewolucyjne Rozwiązania Ogrodowe: Maty NIMUS z Inteligentnym Systemem Nawadniania