w

Nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 100 podmiotach

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, przeprowadzonej w III kwartale 2023 roku.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE oraz ziemniaków konsumpcyjnych objętych wymaganiami rozporządzenia krajowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Kontrola została przeprowadzona w III kwartale 2023 r. na terenie całego kraju.

Skontrolowano łącznie 261 podmioty prowadzące sprzedaż konsumentowi finalnemu, w tym:

  • 123 sklepy detaliczne,
  • 138 supermarkety, hipermarkety oraz dyskonty.

Nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 100 podmiotach (tj. 38,3% skontrolowanych), w tym:

  • w 62 sklepach detalicznych,
  • w 38 supermarketach, hipermarketach i dyskontach.

W zakresie wymagań jakościowych oraz znakowania skontrolowano łącznie 1 430 partii(o łącznej masie 32,46 t), w tym 1 248 partii świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 20,11 t oraz 182 partie ziemniaków, o łącznej masie 12,35 t.

Łącznie zakwestionowano w zakresie:

znakowania: 244 partie owoców i warzyw oraz 36 partii ziemniaków
wymagań jakościowych: 21 partii świeżych owoców i warzyw oraz 1 partię ziemniaków.

Znakowanie

W przypadku obydwu kontrolowanych grup produktów najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w zakresie znakowania, co dotyczyło 19,6% skontrolowanych partii owoców i warzyw oraz 19,8% skontrolowanych partii ziemniaków.

Nieprawidłowości dotyczyły najczęściej niezamieszczania w pobliżu produktu (np. na wywieszce) wymaganych informacji dla konsumenta na temat państwa pochodzenia, klasy jakości i odmiany (to w przypadku owoców i warzyw objętych normami szczegółowymi), braku informacji dotyczących producenta, braku kodu identyfikującego partię produktu (w przypadku ziemniaków). Informacje te są obowiązkowe i powinny być zamieszczone na etapie sprzedaży detalicznej tak, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru podczas zakupu owoców, warzyw i ziemniaków.

Konsekwencje zaniedbania znakowania

Podmioty wprowadzające do obrotu świeże owoce i warzywa na początkowych etapach dystrybucji są odpowiedzialne w szczególny sposób za prawidłowe znakowanie tych produktów oraz za posiadanie kompletnej dokumentacji. Dokumenty te pozwalają na weryfikację znakowania i pochodzenia posiadanych partii. Jest to warunek spełnienia przepisów o jakości handlowej oraz ogólnego prawa żywnościowego.

Zaniedbanie kwestii dotyczących znakowania i dokumentacji sprzyja powstawaniu procederów fałszowania informacji o pochodzeniu!

Wymagania jakościowe

Wymagania jakościowe określone w normach handlowych UE (wymagania minimalne, wymagania odnośnie dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) kwestionowano podczas kontroli stosunkowo rzadko.

W przypadku obu grup produktów niespełnienie wymagań jakościowych stwierdzono w przypadku 21 partii (tj. 1,7% ) owoców i warzyw i 1 partii ziemniaków wczesnych (tj. 0,5%). Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie obejmowały głównie niespełnienie wymagań minimalnych dotyczących jakości bądź wielkości.

Reasumując, oferowane produkty były dobrej jakości i spełniały wymagania minimalne, wymagania deklarowanej klasy oraz pozostałe określone w normach i rozporządzeniu MRiRW dotyczącym jakości ziemniaków.

Zastosowane sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS:

  • wydali ogółem 24 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 14 450 złotych, w tym:

– 16 decyzji za wprowadzenie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej na kwotę 10 800 zł, 8 decyzji za wprowadzenie do obrotu ziemniaków o niewłaściwej jakości handlowej na łączną kwotę 3 650,00 zł,

– wydali 1 decyzję nakazującą zmianę oznakowania partii ziemniaków.

na osoby odpowiedzialne nałożyli 23 mandaty karne w kwocie 5 850 zł, w tym:

– 14 mandatów na kwotę 3 800 zł za brak przekazania do WIJHARS informacji o prowadzonej działalności lub wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,

– 9 mandatów na kwotę 2 050 zł za brak cech legalizacji wag,

– wszczęli 46 postępowań administracyjnych,

– wydali 40 zaleceń pokontrolnych.

Ponadto, przekazali 9 informacji do Okręgowego Urzędu Miar.

Postępowania administracyjne są w toku. Z uwagi na niezakończone postępowania administracyjne oraz trwające procedury odwoławcze, ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie.

Mając na uwadze wyniki tegorocznej kontroli Inspekcja JHARS będzie realizowała dalsze sukcesywne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania.

PAP

UDOSTĘPNIJ

Na owocach nie zawsze zarabiamy nie ze swojej przyczyny

Bronisze zamknięte. Harmonogramu pracy Rynku Hurtowego Bronisze na rok 2024

Wróć do góry