w ,

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek – sprawdź warunki uczestnictwa w mechanizmie

foto: istockphoto

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” muszą złożyć Zgłoszenie do Centrali ARiMR. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Zakład przetwórczy ubiegający się o zgłoszenie do udziału w mechanizmie powinien złożyć do Centrali ARiMR Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected], w terminie do 28.04.2022 r.

Za datę złożenia „Zgłoszenia (…)” przyjmuje się datę jego wpływu w formie skanu do ARiMR na adres [email protected].

Prezes Agencji w dniu 29.04.2022 r. opublikuje na stronie internetowej Agencji (www.gov.pl/web/arimr) Listę zgłoszonych zakładów przetwórczych do udziału  w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Pomoc finansowa przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta jabłek działań prośrodowiskowych w gospodarstwie.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez producenta jabłek albo organizację producentów zakładom przetwórczym, znajdującym się na liściezakładów przetwórczych wskazanych w Wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR.

Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.

Prezes ARiMR ogłasza informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą, poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/web/arimr

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kilogramach oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg.

Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia 543/2011, z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.

Producent jabłek albo organizacja producentów składa wnioski o udzielenie pomocy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania zgłoszeń oraz wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady naliczania, przyznawania i wypłacania pomocy, określone są w Instrukcjach.

ZGŁOSZENIE ZAKŁADU PRZETWÓRCZEGO DO UDZIAŁU W MECHANIZMIE „NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW JABŁEK”

Materiały

Załącznik 1 – Zgłoszenie zakładu przetwórczego do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”
Załącznik​_nr​_1​_Zgłoszenie​_zakładu​_przetwórczego.docx 0.05MB
Załącznik 2 – Tygodniowy harmonogram dostaw (format excel)
Załącznik​_nr​_2​_Tygodniowy​_harmonogram​_dostaw​_jabłek.xlsx 0.02MB
Załącznik 2 – Tygodniowy harmonogram dostaw (format PDF)
Załącznik​_nr​_2​_Tygodniowy​_harmonogram​_dostaw​_jabłek.pdf 6.03MB
Załącznik 3 – Dzienna informacja o ilości przyjętych jabłek (format excel)
Załącznik​_nr​_3​_Dzienna​_informacja​_o​_ilości​_dostarczonych​_jabłek.xlsx 0.01MB
Załącznik 3 – Dzienna informacja o ilości przyjętych jabłek (format PDF)
Załącznik​_nr​_3​_Dzienna​_informacja​_o​_ilości​_dostarczonych​_jabłek.pdf 0.15MB
Załącznik 4 – Potwierdzenie odbioru jabłek (format excel)
Załącznik​_nr​_4​_Potwierdzenie​_odbioru​_jabłek.xlsx 0.02MB
Załącznik 4 – Potwierdzenie odbioru jabłek (format PDF)
Załącznik​_nr​_4​_Potwierdzenie​_odbioru​_jabłek.pdf 0.18MB
Załącznik 5 – Instrukcja wypełniania Zgłoszenia zakładów przetwórczych do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”
Załącznik​_nr​_5​_Instrukcja​_wypełniania​_Zgłoszenia.docx 0.06MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r. poz. 879)
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_22​_kwietania​_2022​_r.pdf 0.36MB

 

WNIOSKOWANIE O UDZIELENIE POMOCY W MECHANIZMIE „NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW JABŁEK”

Materiały

Załącznik 1 – Wniosek o udzielenie pomocy w ramach mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”
Załącznik​_nr​_1​_Wniosek​_o​_udzielenie​_pomocy.pdf 0.73MB
Załącznik 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”
Załącznik​_nr​_2​_Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_o​_udzielenie​_pomocy​_dla​_producentów​_jabłek.pdf0.39MB

źródło: ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opady deszczu, burze, przymrozki – pogoda od 25.04 do 01.05

Dopłaty do nawozów – FORMULARZ wniosku o przyznanie pomocy [POBIERZ]