w

Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek – 84,94 proc. limitu wykorzystane

foto: istockphoto

Od początku uruchomienia mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, czyli od 2 maja 2022 r. do 16 czerwca 2022 r., do zgłoszonych do ARiMR zakładów przetwórczych trafiło 169 886 806,40 kg jabłek, co stanowi 84,94% puli jabłek objętych tym wsparciem.

Przypominamy, że ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca 2022 r. Zachęcamy do zintensyfikowania realizacji planowanych dostaw jabłek do zakładów przetwórczych oraz składania wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta jabłek czy organizacji producentów.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. Zatem, indywidualnie wnioskować o przyznanie pomocy mogą wyłącznie producenci rolni niezrzeszeni w organizacji producentów owoców i warzyw. W przypadku gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji producentów, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Gdy o wsparcie starają się rolnicy indywidualni, istotne jest by realizowali co najmniej jedno z 11 działań prośrodowiskowych wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy. Może to być np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek.

Skup w ramach tego programu prowadzą zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunkiLista zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek:

Materiały

R-1643​_wykaz​_zgłoszonych​_zakładów​_przetwórczych​_aktualizacja​_11052022​_r
R-1643​_wykaz​_zgłoszonych​_zakładów​_przetwórczych​_aktualizacja​_11052022​_r.xlsx 0.02MB

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania i wypłacania dofinansowania określone są w instrukcjach.

źródło:: ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny czereśni na rynkach hurtowych – 20 czerwca 2022r.

KRUS: Nowa stawka odsetek za zwłokę