w

MRiRW nie przewiduje zwiększenia kwoty do 300 tys. zł na operacje związane z nawadnianiem.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2021 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia na realizację inwestycji związanych z budową nawodnień:

Katalog instrumentów wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich został określony w przepisach prawa UE. Dla okresu programowania 2014 – 2020 jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. W przepisach ww. rozporządzenia określono priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz cele poszczególnych instrumentów wsparcia.

Na podstawie ww. przepisów prawa opracowano, wynegocjowano z Komisją Europejską i przyjęto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Należy podkreślić, iż program był poddany szerokim konsultacjom publicznym. Na podstawie Programu zostały opracowane szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 719 z późn. zm.), które również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegały procedurze konsultacji publicznych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, na operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 000 zł. Należy podkreślić, że zmiana ww. rozporządzenia w zakresie zwiększenia kwoty wsparcia wymaga zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, co z kolei wiąże się z długotrwałą procedurą związaną z akceptacją wniosku o zmianę programu przez KE.

Biorąc pod uwagę etap wdrażania PROW 2014-2020 oraz obecnie trwający nabór w obszarze nawadniania, MRiRW nie przewiduje wprowadzenia w Programie zmiany polegającej na zwiększeniu kwoty do 300 tys. zł na operacje związane z nawadnianiem.

Jednocześnie MRiRW zauważa, że od momentu ogłoszenia w 2019 r. pierwszej edycji naboru wniosków o przyznanie pomocy (do dnia 1 sierpnia 2021 r. zostało złożonych 1 856 wniosków o przyznanie pomocy), do MRiRW nie wpłynęły sygnały w sprawie podniesienia kwoty dofinansowania.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

XXI Mistrzostwa Polski Sadowników w strzelectwie śrutowym – WYNIKI

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie