w

Jak uzyskać wsparcie na swoje produkty z gospodarstwa? Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Jeżeli posiadasz swoje produkty z gospodarstwa i chcesz zacząć je sprzedawać to nadarzyła się ku temu idealna okazja. Możesz ubiegać się o unijną dotację na inwestycję w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi oraz ich rozwój.

Kto może otrzymać wsparcie?

W przypadku przetwórstwa o wsparcie ubiegać się mogą rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, którzy rozpoczynają prowadzenie takiej działalności.

Jeżeli chodzi o rolniczy handel detaliczny o pomoc wnioskować mogą wyłącznie rolnicy i małżonkowie rolników, ale zarówno tacy, którzy już prowadzą RHD, jak i ci, którzy zdecydowali się na podjęcie wykonywania takiej działalności.  W obu przypadkach muszą to być osoby, które są ubezpieczone w KRUS na mocy ustawy i w pełnym zakresie.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Na tzw. małe przetwórstwo można otrzymać do 500 tys. zł, natomiast na rolniczy handel detaliczny do 100 tys. zł

 Kiedy będą przyjmowane wnioski?

Wnioski będą przyjmowane od 26 października do 24 listopada 2020 r.

Co obejmuje wsparcie?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej inwestycji wynosi 10 tys. zł. Wsparcie na działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem obejmuje produkcję wyrobów z mięsa, przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz owoców i warzyw. Kwalifikuje się do niego również produkcja cydru i win oraz olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, przetwórstwo mleka i wyrób serów oraz wytwarzanie produktów przemiału zbóż. Pomoc dotyczy też produkcji gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i karmy dla zwierząt domowych.

W ramach RHD wsparcie obejmuje produkty pochodzenia niezwierzęcego, przetwory z owoców i warzyw, w tym soki oraz przetwory z orzechów, przetwory zbożowe i koncentraty spożywcze (koncentraty warzywne, syropy owocowe). Dotacja uwzględnia też produkcję i sprzedaż olejów, mleka surowego, siary oraz surowej śmietany. Pomoc dotyczy również jaj, produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym miodu, pyłku pszczelego, pierzgi oraz mleczka pszczelego. Ponadto do wspieranych produktów należą świeże mięso: wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone oraz świeże mięso drobiowe.

Jakie koszty kwalifikują się do wsparcia?

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1. Zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

– przetwarzania produktów rolnych,

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach RHD.

2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych – w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Koszty budowlane będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegające na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych architektonicznych lub budowlanych, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Przy małym przetwórstwie trzeba zarejestrować działalność

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się jednak dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż od rolników chcących skorzystać z dofinansowania na małe przetwórstwo wymaga się, aby w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie byli wpisani do CEIDG.

Źródło: ARiMR

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mniej środków na rolnictwo w budżecie na 2021 rok!

Łukaszenka zamyka granice z Polską?!