w ,

Interwencje pszczelarskie – 18 stycznia kończy się siedem naborów

18 stycznia 2024 r. upływa ostateczny termin na składanie przez pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie zrzeszające pszczelarzy, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji pszczelarskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory złożono ponad 2000 wniosków – 1360 dotyczy interwencji I.6.2 Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1)

To dofinansowanie skierowane jest do organizacji pszczelarskich oraz jednostek doradztwa rolniczego. Wsparcie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich. Koszty kwalifikowalne zostały w tym przypadku szczegółowo określone, a refundacji podlegać może nawet 100 proc. poniesionych wydatków.

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2)

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać indywidualni pszczelarze oraz – w ich imieniu – organizacje pszczelarskie. Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów. Refundacja wynosi do 60 proc. kosztów netto. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi to 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli, a dofinansowanie na jednego pszczelarza nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3)

O to wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy. W ramach interwencji refundacji podlegają koszty zakupu warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4)

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach tej interwencji mogą składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60 proc. kosztów netto. Limit wsparcia ustala się na podstawie liczby posiadanych pni pszczelich, 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli otrzyma pszczelarz, który ma od 25 do 149 rodzin pszczelich. Tych pszczelarzy, którzy mają co najmniej 150 pni, obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Jednak w sumie nie mogą oni otrzymać refundacji w wysokości większej niż 40 tys. zł.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5)

O dofinansowanie mogą się ubiegać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Jeśli chodzi o tę interwencję, refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 000 zł.

Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6)

Wnioski o przyznanie tej pomocy mogą składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską. Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który nie może przekroczyć 80 000 zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim i jest przyznawana w formie refundacji do 100 proc. kosztów netto.

Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7)

Beneficjentami tej pomocy mogą być wyłącznie indywidualni pszczelarze, a wsparcie przeznaczone jest na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu. Refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł. na jednego pszczelarza.

Więcej informacji – otwórz

 

Pierwsze nabory wniosków z PS WPR 2023-2027 dla sektora pszczelarskiego odbyły się wiosną ubiegłego roku

W kwietniu 2023 r. indywidualni i zrzeszeni hodowcy pszczół mogli ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Największym zainteresowaniem cieszyła się interwencja „Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”. W ramach niej, po rozpatrzeniu wniosków o płatność, Agencja wypłaciła ok. 2,3 tys. beneficjentom ponad 19 mln zł.

Z kolei nieco ponad 100 organizacjom pszczelarskim, bo tylko tego typu podmiotom przysługiwało prawo ubiegania się o pomoc na „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”, przekazano ponad 15 mln zł.

Natomiast w ramach „Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” na konta blisko 100 organizacji pszczelarskich wpłynęło ponad 6,5 mln zł.

Łącznie beneficjenci tych trzech interwencji otrzymali prawie 41 mln zł dofinansowania.

 

UDOSTĘPNIJ

Nawożenie w gospodarstwie ekologicznym

Jaka stawka za cięcie sadu w styczniu 2024?