w ,

Gradobicia: Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw

W związku z tragedią gradobicia jaka dotknęła w dniu 28 czerwca 2022r. gminy: Biała Rawska i Błędów zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zastosowanie nadzwyczajnych mechanizmów pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. Zawnioskowaliśmy również o jak najszybsze powołanie komisji szacujących straty – czytamy w komunikacie Związku Sadowników RP.

Ministerstwo w odpowiedzi poinformowało, że podstawową formą pomocy mającą na celu zapewnienie uzyskania pełnej rekompensaty w przypadku wystąpienia w uprawach rolnych szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

– dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu,
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu,
pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych,
– dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju
z konieczności.

Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. w budżecie zaplanowane zostały środki, w wysokości ponad 1,5 mld zł. Zapewnienie powyższych środków umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń. Ponadto producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,mogą ubiegać się o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.), warunkiem
ubiegania się o ten kredyt jest oszacowanie szkód przez komisję powołana przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na
indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) pomocy w opłaceniu
bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego
tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty,
a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z
dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty
płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty
płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta
rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej
powstały szkody;
4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów
miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy
oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formule pomocy de minimis.

Ministerstwo poinformowało także, że decyzja o uruchomieniu dodatkowej
pomocy będzie mogła zostać podjęta już po oszacowaniu szkód powstałych w gospodarstwach
rolnych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

źródło: polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bardzo duże spadki cen borówek na rynkach hurtowych – 18 lipca 2022r.

Rząd zrekompensuje wyższe ceny węgla dla obywateli ?!