w , ,

Dofinansowanie OZE w gospodarstwie — 25 stycznia rusza nabór wniosków

foto: Sad Rokicki

Od 25 stycznia 2024 roku rusza nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Nabór podzielony będzie na trzy obszary:

  • Obszar A — inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej
  • Obszar B — inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego
  • Obszar C — poprawa efektywności energetycznej budynków w gospodarstwach rolnych

O dofinansowanie na inwestycje w tym zakresie będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowalnych. Realizowane będzie w trzech obszarach. W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, natomiast dla obszarów B i C przewidziana jest pomoc wynosząca maksymalnie po 200 tys. zł.

Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji całego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej nie może przekroczyć na:

  •  obszar A i obszar B — 1,5 mln zł;
  •  obszar A i obszar C — 1,7 mln zł;
  •  obszar B i obszar C — 400 tys. zł;
  •  obszar A, obszar B i obszar C — 1,7 mln zł.

Kto będzie mógł starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać rolnicy wpisani do ewidencji producentów rolnych, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, lub rolnik będący osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie dla poszczególnego obszaru.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów dla poszczególnych obszarów. Pomoc może zostać przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Gdzie i kiedy będzie można wnioskować o pomoc?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Szczegółowe wytyczne dotyczące naboru znajdują się na stronie ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej–zapowiedz-naboru-w-trzech-obszarach

UDOSTĘPNIJ

Celem Polski jest wspieranie Ukrainy bez narażania polskich przedsiębiorców i rolników na straty

Do końca stycznia KGW muszą złożyć sprawozdania z wydatków