w

Decyzje rządu – dwa projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Rada Ministrów przyjęła dziś dwa projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Rząd chce usprawnić proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów. Nowe rozwiązania ułatwią funkcjonowanie firm posiadających status grupy producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także wzmocnią tworzenie tego typu podmiotów na obszarach wiejskich.

Dzięki nowym przepisom, zwiększy się konkurencyjność grup producentów rolnychna rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami. Propozycje rządu wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych.

Najważniejsze rozwiązania

 • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
 • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
 • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
 • Wprowadzono obowiązek złożenia – wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – wersji elektronicznej planu biznesowego. 
 • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym – wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
 • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
 • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
 • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów
  – wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
 • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
 • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych. 

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Polskie organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Dbają o interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Koszty uczestnictwa w takich organizacjach są wysokie, dlatego rząd podjął decyzję o kontynuowaniu udzielanego wsparcia. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie ponosiła koszty uczestnictwa polskich rolników w organizacjach ponadnarodowych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich. Polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021–2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 • Wprowadzono regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom rolniczym.

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) wypracowały znaczącą pozycję wśród członków COPA-COGECA. Ich uczestnictwo to nie tylko udział w pracach grup roboczych i gremiów tych organizacji rolniczych, ale również organizowanie konferencji i kongresów. Służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktualnie kluczowymi kwestiami omawianymi na forum UE są pandemia koronawirusa, budżet na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej i nowa Wspólna Polityka Rolna.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gdzie opady rzędu 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Ukraińcy rosną w siłę. Tylko w maju ponad 12 tys. z nich dostało zezwolenie na pobyt czasowy w Polsc