w

Co ze szkoleniami w tym roku w zakresie środków ochrony roślin?

W związku ze zgłaszanymi kolejnymi wątpliwościami dotyczącymi organizacji w trakcie trwania pandemii COVID-19 szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniżej następujące wyjaśnienia.

Przepisy art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

zawieszają niektóre z obowiązków ciążących na rolnikach i przedsiębiorcach działających w obszarze rolnictwa.

Przyjęte rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczących m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Zgodnie z tymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się stosowanie środków ochrony roślin (w tym ich zakup), sprzedaż tych preparatów, jak i prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony roślin, przez osoby, które nie dopełniły obowiązku ukończenia stosownego szkolenia. Przepisy te zostały wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia wskazanej wyżej działalności przy braku dostępności szkoleń, jak i dla ograniczenia ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich rolników, zarówno tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID-19, jak również rolników, którzy nigdy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia. Tym samym, nieprawdą jest, że w okresie pandemii rolnicy, którzy do tej pory nie ukończyli szkolenia podstawowego, nie mają możliwości zakupu i stosowania środków ochrony roślin.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że pismem z dnia 13 stycznia br., (Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, znak: SWI.td.073.2.2021) poinformowało o uznaniu szkoleń z zakresu środków ochrony roślin (w kontekście obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawnych: wymagań i warunków prowadzenia działalności), jako szkoleń spełniających przesłanki spotkania zawodowego. A zatem, jeżeli aktualne przepisy sanitarne dopuszczają możliwość organizacji spotkań zawodowych, wtedy też mogą się odbywać także szkolenia z zakresu środków ochrony roślin – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych. Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z resortem zdrowia.

Jednocześnie Ministerstwo zwraca uwagę, że omówione przepisy w okresie epidemii podlegają kolejnym nowelizacjom w reakcji na zamiany w dynamice zachorowań, dlatego też należy na bieżąco je obserwować w celu weryfikacji aktualności zaprezentowanego stanowiska.

źródło:www.cdr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Czechy mówią „stop” polskiej żywności.