w

Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym dla pojazdów rolniczych?

7 maja 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu prawnego w zakresie kar nakładanych  na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów tj. art. 306a KK w brzmieniu:„Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych  oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu  a podlegających  obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów.

W efekcie naszego wystąpienia, które zostało skierowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury, otrzymaliśmy do wiadomości pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (DTD MI) skierowane do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym czytamy że w opinii DTD MI wprowadzony ww. ustawą art. 81b ust. 1 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) powinien zostać ponownie dogłębnie przeanalizowany, w szczególności mając na względzie postulaty branży motoryzacyjnej i środowisk rolniczych. Dodatkowo DTD MI poinformowało, iż resort infrastruktury podjął prace mające na celu wyłączenie z obowiązku przedstawiania na stacji kontroli pojazdów, po wymianie drogomierza, pojazdów niepodlegających rejestracji (pojazdy wolnobieżne takie jak np. wózki widłowe, walce drogowe, itp.) oraz pojazdów służb, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżają się „Ogrodnicy”

Owocnica jabłkowa – czy to czas na zabieg?