w

Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu

Pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowały konferencję naukową pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”.

– To prawdopodobnie najważniejsza konferencja w tym roku w sprawie zagospodarowania wody  podkreślił minister podczas otwarcia konferencji.

Minister poinformował, że pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Kamińskiego trwają intensywne prace nad wypracowaniem doskonalszego, efektywniejszego systemu oceniania skutków niedoboru wody w rolnictwie również w kontekście pomocy publicznej w sytuacji klęsk żywiołowych.

– Obecny system jest poddawany krytyce i chcemy go udoskonalić – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę, że ostatnie lata wyraźnie pokazały zaniedbania w gospodarowaniu wodą. Stwierdził, że podstawowym zagadnieniem powinno być zatrzymywanie wody w glebie i dlatego potrzebna jest wiedza o samej glebie, jej właściwościach i niezbędnych zabiegach jakie powinny być wykonywane.

Minister Ardanowski podkreślił, że rolnictwo musi być aktywne w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Istotnym zadaniem jest zwiększanie absorbcji i jednoczesne zmniejszanie emisji. Właśnie takie działania są według ministra niezbędne oczywiście obok prowadzonych równolegle niezbędnych prac związanych z budową zbiorników retencyjnych czy z małą retencją wodną.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili badania i wdrożenia związane z gospodarką wodną i adaptacją rolnictwa do zmian klimatu. Wystąpili również przedstawiciele Wód Polskich, prezentując zarys polityki wodnej Państwa oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którzy omówili potencjał wykorzystania wód podziemnych w rolnictwie. Listę prelegentów uzupełnili przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którzy omówili perspektywy publicznego doradztwa rolniczego oraz goście z Izraela, prezentujący doświadczenia tego kraju w gospodarowaniu wodą.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniec z naklejkami na owocach?!

5 marca Międzynarodowa Konferencja Borówkowa 2020 – GALERIA ZDJĘĆ